Αναλυτικα τα Προγραμματα ΕΣΠΑ 2013 για Εργασια σε νεους Ανεργους

Αναλυτικα τα Προγραμματα ΕΣΠΑ 2013 για Εργασια σε νεους Ανεργους

Τα προγράμματα για το 2013 χρηματοδοτούμενα απο το ΕΣΠΑ για εργασία σε νεους και την καταπολεμηση της ανεργίας  ανακοινώθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της παρουσίασης του Εθνικου Σχεδιου Δράσης για την Απασχόληση των Νέων» από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον υφυπουργό Εργασίας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Τα προγράμματα που ανακοινώθηκαν  παρουσιαζονται αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε ολο το πρόγραμμα του εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση των νεων στο τελος του αρθρου το οποίο περιέχει λεπτομέρειες σε σχεση με τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 για εργασία σε νέους ανέργους 

1.1.1        Άξονας 1: Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

Τίτλος Δράσης:

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Πρόσληψη Ανέργων Πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Έως 35 Ετών

Άξονας Προτεραιότητας:

1

Κωδικός Δράσης:

1.1

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

 

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Ένα σημαντικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι η δυσκολία με την οποία οι άνεργοι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκουν εργασία, και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που διανύουν σε δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμενες. Από τους πρώτους στόχους των πολιτικών απασχόλησης πρέπει να είναι η διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του εργασιακού βίου και η ταυτόχρονη διασφάλιση της ελάχιστης σταθερότητας της παρουσίας της πληθυσμιακής αυτής ομάδας σε δουλειές με προοπτική. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι ακόμα και οι άνεργοι πτυχιούχοι που εργάζονται υποαπασχολούνται και ετεροαπασχολούνται σε μεγάλο βαθμό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Ωφελούμενοι είναι επίσης και οι πτυχιούχοι έως 35 ετών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τουλάχιστον πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, άλλων χωρών ύστερα από τη σχετική αναγνώριση.

Σύμφωνα με τα όσα προηγήθησαν, ως δικαιούχοι του προγράμματος θεωρούνται όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Όσον αφορά στα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος (πτυχιούχοι οι οποίοι ασφαλίζονται σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία πλην ΙΚΑ, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται,– Γιατροί, Δικηγόροι, Φαρμακοποιοί, Μηχανικοί, κλπ). H διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο ειδικό μητρώο περιγράφονται στην πρόσκληση του προγράμματος.
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους).
 • Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν:

βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου,

βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α) και γενικότερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Άνεργοι Πτυχιούχοι μέχρι 35 ετών

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Προώθηση στην απασχόληση νέων ηλικίας έως 35 ετών

 

Δείκτες παρακολούθησης

2.474 ωφελούμενοι

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

37.500.000€

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψης του.

Α. Η Επιχορήγηση για κάθε μέρα πλήρους πραγματικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας έως 24 ετών ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης)

Β. Η Επιχορήγηση για κάθε μέρα πλήρους πραγματικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας άνω των 24 ετών ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης)

Το ποσό ορίζεται σύμφωνα με την ηλικία του ωφελούμενου ανέργου, κατά την ημερομηνία πρόσληψης του από την επιχείρηση και δεν τροποποιείται καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το ποσό της επιχορήγησης καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

 

Πηγές Χρηματοδότησης:

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 66.

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται τους 27 μήνες, εκ των οποίων οι 24 αφορούν σε επιχορήγηση και 3 σε δέσμευση του εργοδότη. Η δράση θα ολοκληρωθεί με τη διάθεση του συνόλου του αρχικού προϋπολογισμού.

 

 

 

Τίτλος Δράσης:

Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για Άνεργους έως 30 Ετών

Άξονας Προτεραιότητας:

1

Κωδικός Δράσης:

1.2

Είδος δράσης

Νέα

 

 

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας, μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από όλες τις Κοινωνικές Δομές προς τους ωφελούμενους.

Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Ειδικότερος στόχος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψής τους για τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των ανωτέρω δομών επιχορηγείται η λειτουργία των εξής επιμέρους δομών:

 

 

 

 

Κοινωνικά Παντοπωλεία

Κοινωνικά Φαρμακεία

Ανοικτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων

Τράπεζες Χρόνου

 

Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Υπνωτήρια

Δομέα Παροχής Συσσιτίων

Γραφεία Διαμεσολάβησης

 

 

 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από Δικαιούχους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (σωματεία, ιδρύματα) οι οποίοι συμπράττουν με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται 195 Κοινωνικές Δομές σε όλη την Ελλάδα για διάστημα 24 μηνών.

 

 

 

Ομάδα – στόχος

Άνεργοι ηλικίας έως 30 ετών, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

–          Προώθηση στην απασχόληση νέων ηλικίας έως 30 ετών

 

Δείκτες παρακολούθησης

1.200 ωφελούμενοι άνεργοι έως 30 ετών.

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

40.000.000 €

 

Πηγές Χρηματοδότησης:

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 71.

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η υλοποίηση του προγράμματος έχει χρονικό ορίζοντα έως 31.12.2014.

 

Τίτλος Δράσης:

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης

Άξονας Προτεραιότητας:

1

Κωδικός Δράσης:

1.3

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

 

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Το σημερινό παραγωγικό μοντέλο δίνει έμφαση στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Μέσω των δράσεων ενίσχυσης του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού θα επιδιωχθεί η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους/τις εμπλεκόμενους/-ες ερευνητές/τριες, έτσι ώστε αυτοί-ές να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Κύριος στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες από επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Το υπό πρόσληψη προσωπικό, ερευνητές και τεχνικοί, δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί σε κάποια επιχείρηση τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης.

 

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Άνεργοι ερευνητές και τεχνικό προσωπικό (απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ)

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Προώθηση στην απασχόληση ανέργων ερευνητών και τεχνικού προσωπικού.

 

Δείκτες παρακολούθησης

500 ωφελούμενοι

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

11.000.000 €

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος θα καλύπτει το 70% του συνολικού μισθολογικού κόστους των ανέργων που θα προσλαμβάνονται, ενώ το υπόλοιπο 30% του κόστους θα καλύπτεται από την ιδιωτική επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα δύναται να προσλαμβάνει το μέγιστο έως δύο (2) ερευνητές/προσωπικό.

 

Πηγές Χρηματοδότησης:

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 66.

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 18 έως 36 μήνες, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών του προγράμματος ορίζεται η 30η Ιουνίου 2015.

 

Τίτλος Δράσης:

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους

Άξονας Προτεραιότητας:

1

Κωδικός Δράσης:

1.4

Είδος δράσης

Νέα

 

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την εξάμηνη ή επτάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση ανέργων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής, ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει την ισόχρονη απασχόληση σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες επέκτασης του ωραρίου κατά το οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα μουσεία είναι επισκέψιμοι από το κοινό, για την κάλυψη των οποίων δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό ή για την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες των περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων, μουσεία) καθώς και άλλων εποπτευόμενων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού, ως δικαιούχων αντίστοιχων πράξεων, για την απασχόληση ανέργων σε έργα ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τομέα.

Το Πρόγραμμα θα έχει αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους Δικαιούχους, μέσω της πρόσληψης ατόμων (εφεξής ωφελούμενοι/ες) για την υλοποίηση προγραμμάτων, έργων ή δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με τους συμπράττοντες φορείς. Το πολιτιστικό αγαθό από την ειδική του φύση είναι ένα καθαρά κοινωνικό αγαθό, ανεξάρτητα αν παρέχεται από φορέα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Το Πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού» υλοποιείται με βάση τη με αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 974/28.03.2012), προκειμένου στους δικαιούχους να συμπεριληφθούν οι περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και οι εποπτευόμενοι (Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.) φορείς αυτού. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα.

Η επιλογή των ανέργων θα γίνεται από τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης με αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 36 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμού πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».

Η υλοποίηση των πράξεων θα διενεργείται σύμφωνα με την οικεία απόφαση εκτέλεσης της πράξης με ίδια μέσα, στην οποία θα αποτυπώνονται: οι στόχοι της πράξης, το περιεχόμενο αυτής, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι αρμοδιότητες του δικαιούχου κ.τ.λ. Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον:

–          Περιγραφή του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα/των παρεχόμενων υπηρεσιών (τομέας παρέμβασης, αριθμός ωφελουμένων, αντικείμενο της εργασίας κλπ) με λογική επιχειρησιακού σχεδίου,

–          Χωροθέτηση στα όρια μιας συγκεκριμένης Περιφέρειας,

–          Σκοπιμότητα – Στόχοι,

–          Εκτίμηση της απαιτούμενης για τις ανάγκες του έργου εργασίας ανά ειδικότητα (όπου αυτό απαιτείται),

–          Περιγραφή των όρων παροχής αυτής,

–          Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο οποίο θα περιλαμβάνεται η χρονική κατανομή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωπομήνες ανά ειδικότητα, έως 6 μήνες σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

–          Προϋπολογισμό με ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες,

–          Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δικαιούχος,

–          Αναμενόμενα αποτελέσματα,

–          Τήρηση των διατάξεων των Νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας,

–          Τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία,

–          Αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 1.5131/οικ.3949 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) όπως θα ισχύει κάθε φορά, καθώς και της σχετικής πρόσκλησης που θα εκδοθεί από την ΕΥΠΟΤ.

Το πρόγραμμα είναι απόλυτα συμβατό με την έννοια της κοινωφελούς εργασίας καθώς:

α) Η αύξηση της τουριστικής κίνησης τα τελευταία δύο χρόνια, επέφερε την ανάγκη για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, τις απογευματινές ώρες της θερινής περιόδου. Το γεγονός ότι οι ανάγκες αυτές καλύπτοντας είτε μέσω υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προσωπικού ή με προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού, υποδηλώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον έκτακτο χαρακτήρα τους. Έτσι με το πρόγραμμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται ανάγκες των αρμόδιων δημοσίων φορέων, που δεν χαρακτηρίζονται ως πάγιες και διαρκείς και δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό.

β) Οι υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠ.ΠΟ.Τ., εκτελούν αναπτυξιακά έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, έργα ανέγερσης μουσείων και δράσεις για την επανέκθεση ευρημάτων σε λειτουργούντα μουσεία. Τα έργα αυτά εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και έχουν καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, αφού δημιουργούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την τουριστική, αλλά και την γενικότερη κοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής. Η απασχόληση ατόμων που θα επιλεγούν μέσα από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, θα δώσει τη δυνατότητα υποβοήθησης της διαδικασίας υλοποίησης δράσεων με αναπτυξιακή διάσταση (όπως π.χ. έργα Ε.Σ.Π.Α.) κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί πάγια και διαρκή ανάγκη μιας δημόσιας υπηρεσίας αφού τα έργα που εκτελούνται έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, εξαιρετικό χαρακτήρα και επενδυτικό νόημα.

γ) Προάγεται η ιδέα του εθελοντισμού και της κοινωφελούς προσφοράς, σε έναν τομέα όπως ο πολιτισμός, ο οποίος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, τόσο στην διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας, όσο και στην οικονομική πρόοδο αυτής, αφού όπως προαναφέρθηκε ο πολιτισμός συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, που αποτελεί ένα βασικό πυλώνα διαμόρφωσης του Α.Ε.Π.

δ) Με την εφαρμογή του προγράμματος θα δοθεί η ευκαιρία παράτασης του χρόνου επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς και η χρήση αυτών για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα. Κατ΄ αυτό τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα ευρύτερης αξιοποίησης και προβολής των πολιτιστικών χώρων, καθώς και δημιουργικής διασύνδεσής τους με τις τοπικές κοινωνίες, με προφανή τα οφέλη του εν λόγω εγχειρήματος για την πλευρά των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., οι οποίες πρέπει να έχουν εξωστρεφή δραστηριότητα γιατί η βασική τους αποστολή είναι η προαγωγή ενός καθαρά κοινωνικού αγαθού όπως ο πολιτισμός.

 

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

–          Άνεργοι νέοι μέχρι 30 ετών, επιστήμονες (αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, κοκ) εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

–          Δυνατότητα παράτασης του χρόνου επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων

–          Προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού και της κοινωφελούς προσφοράς

–          Δημιουργία απασχόλησης για ανέργους στον τομέα του πολιτισμού

 

Δείκτες παρακολούθησης

3.200 ωφελούμενοι

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

15.000.000 €

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός το Προγράμματος θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος και τις λοιπές ασφαλιστικές δαπάνες, για την απασχόληση των ωφελουμένων. Η πράξη δεν μπορεί να αφορά σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των δικαιούχων.

 

Πηγές Χρηματοδότησης:

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

4.            Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2014.

 

 1.1.2        Άξονας 2: Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση

 

 

Τίτλος Δράσης:

Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Άξονας Προτεραιότητας:

2

Κωδικός Δράσης:

2.1

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

 

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Στο πλαίσιο της Δράσης οι φοιτητές των πανεπιστημίων υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας, αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους, αφομοιώνουν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες και καλλιεργείται η επαγγελματική τους συνείδηση.

Επιδιώκεται η επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης.

Μέσα από τη Δράση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, με τις παρακάτω ενέργειες:

–        Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης όλων των ιδρυμάτων

–        Ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική των φοιτητών

–        Οργάνωση και συντονισμός των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης

–        Δικτύωση και Συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης με ΓΔ, επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και ενώσεις αποφοίτων

–        Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης για ειδικές ομάδες φοιτητών (ΑΜΕΑ, μειονότητες, κλπ)

–        Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό

–        Ενημέρωση των επιχειρήσεων, οργανισμών και συλλογικών φορέων για τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης

–        Συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης

–        Άμεση επικοινωνία φοιτητή-εργοδότη με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά την διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης

2.  Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Φοιτητές, σπουδαστές όλων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους φοιτητές των Πανεπιστημίων
 • Σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Δείκτες παρακολούθησης

20.472 θέσεις Πρακτικής Άσκησης φοιτητών

 

3. Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

22.611.411 €

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός προκύπτει με βάση τις τεκμηριωμένες προτάσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που υποβλήθηκαν στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και αξιολογήθηκαν από επιτροπές εμπειρογνωμόνων.

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως 2015.

5. Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η Δράση υλοποιείται από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.

 

 

 

 


Τίτλος Δράσης:

Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

Άξονας Προτεραιότητας:

2

Κωδικός Δράσης:

2.2

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Είναι η αντίστοιχη με την 2.1 δράση που απευθύνεται στους φοιτητές των Πανεπιστημίων της χώρας.

Στο πλαίσιο της Δράσης οι σπουδαστές των ΤΕΙ υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας, αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους, αφομοιώνουν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες και καλλιεργείται η επαγγελματική τους συνείδηση.

Επιδιώκεται η επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης.

Μέσα από τη Δράση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, με τις παρακάτω ενέργειες:

 • Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης όλων των ιδρυμάτων
 • Ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική των σπουδαστών
 • Οργάνωση και συντονισμός των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης
 • Δικτύωση και Συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης με ΓΔ, επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και ενώσεις αποφοίτων
 • Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης για ειδικές ομάδες σπουδαστών (ΑΜΕΑ, μειονότητες, κλπ)
 • Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό
 • Ενημέρωση των επιχειρήσεων, οργανισμών και συλλογικών φορέων για τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης
 • Συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης
 • Άμεση επικοινωνία σπουδαστή-εργοδότη με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά την διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης

 

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Σπουδαστές όλων των ΤΕΙ

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους σπουδαστές των ΤΕΙ
 • Σύνδεση της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Δείκτες παρακολούθησης

10.060  θέσεις Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ

 

3. Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

26.347.155 €

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός προκύπτει με βάση τις τεκμηριωμένες προτάσεις ΤΕΙ που υποβλήθηκαν στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και αξιολογήθηκαν από επιτροπές εμπειρογνωμόνων.

 

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως 2015

 

5. Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Όλα τα ΤΕΙ της χώρας

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.

 

 


 

 


Τίτλος Δράσης:

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Άξονας Προτεραιότητας:

2

Κωδικός Δράσης:

2.3

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Η Δράση αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που συμβάλλουν στη δημιουργία επιτυχών διασυνδέσεων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Στόχος είναι να αφομοιωθούν και να συμπληρωθούν οι θεωρητικές γνώσεις και τα εργαστηριακά μαθήματα με την εκπαίδευση στους ίδιους τους δυνητικούς χώρους εργασίας και να προσαρμοστούν οι γνώσεις των σπουδαστών στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα προγράμματα αποβλέπουν την βελτίωση των διαδικασιών ένταξης στην αγορά εργασίας με την ενίσχυση των ικανοτήτων των αποφοίτων με την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγκαίων για την επαγγελματική τους ένταξη καθώς και την αύξηση της απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

 

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Σπουδαστές Δημοσιών και Ιδιωτικών ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους σπουδαστές των ΙΕΚ
 • Σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με αγορά εργασίας

Δείκτες παρακολούθησης

9.180 επωφελούμενοι σπουδαστές σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

 

3. Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

8.699.000 €

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από 1/12/2012 μέχρι 2015

 

5. Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η δράση υλοποιείται από Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

 

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.

 

 

 

Τίτλος Δράσης:

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας – ΟΑΕΔ

Άξονας Προτεραιότητας:

2

Κωδικός Δράσης:

2.4

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτείται η πρακτική άσκηση των μαθητών – σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης αντίστοιχες των επαγγελματικών τους προσόντων.

Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην αφομοίωση και στην προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, στην εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για την διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης.

 

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Μαθητές – σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους μαθητές – σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ
 • Σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με αγορά εργασίας

Δείκτες παρακολούθησης

771 Επωφελούμενοι από προγράμματα πρακτικής άσκησης

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

10.842.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση θα υλοποιηθεί από 1.1.2012 μέχρι το έτος 2015

5. Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η δράση υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.

 


 

 


Τίτλος Δράσης:

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Άξονας Προτεραιότητας:

2

Κωδικός Δράσης:

2.5

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Με τη Δράση αυτή επιδιώκεται μέσα από συνδυασμένες ενέργειες, η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και του επιχειρηματικού πνεύματος των σπουδαστών.

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων – Μηχανικών, παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση για ειδικευμένες θέσεις εργασίας στα επαγγέλματα Πλοιάρχου και Μηχανικού Ε.Ν. και ανήκουν στη Τρίτη Βαθμίδα, της Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στις εγκαταστάσεις των Σχολών παρέχεται στους σπουδαστές η απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ώστε μετά την απόκτηση του πτυχίου της Σχολής λαμβάνουν το αντίστοιχο δίπλωμα Πλοιάρχου – Μηχανικού Γ΄ τάξης, να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης των σε Εμπορικά πλοία που διαθέτουν εξοπλισμό ακόμη και της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας (συστήματα αυτοματισμού, δορυφορικής επικοινωνίας, δορυφορικής ναυτιλίας κ.α.).

Στις Α.Ε.Ν. εφαρμόζεται το σύστημα της εναλλασσόμενης διαδοχικής εκπαίδευσης (SANDWICH COURSE) μεταξύ εκπαιδευτικού ιδρύματος (Σχολής) και χώρου εργασίας (πλοίου), βάσει του οποίου οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 2 εξαμήνων πάνω σε εμπορικά πλοία, μεταξύ των διδακτικών περιόδων στη Σχολή (Α΄ εκπαιδευτικό ταξίδι μετά το Α’ διδακτικό εξάμηνο και Β΄ εκπαιδευτικό ταξίδι μετά το Β’ διδακτικό εξάμηνο), με σκοπό την πρακτική τους άσκηση επί του πλοίου στο γνωστικό αντικείμενο που διδάχθηκαν. Οι πρωτοετείς σπουδαστές επί του πλοίου εκπαιδεύονται με βάση πρόγραμμα σπουδών που καθορίζεται με Απόφαση του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π., ενώ καθ’ όλο το διάστημα της ναυτολόγησής τους εκπαιδεύονται και συμπληρώνουν το Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης – Κ.Ε.Π., εποπτευόμενοι από τον Πλοίαρχο ή τον Α’ Μηχανικό του πλοίου αναλόγως της ειδικότητας του σπουδαστή. Κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο πλοίο τελούν υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή Αξιωματικού και συμπληρώνουν το Εγχειρίδιο καθώς και ημερολόγιο επί πλοίου.

Αφού ολοκληρώσουν την πρακτική εκπαίδευση υποχρεούνται να παρουσιασθούν στη Σχολή τους και να εξετασθούν από αρμόδια εξεταστική διμελή επιτροπή καθηγητών προκειμένου να κριθεί η επιτυχία ή μη της πρακτικής άσκησης. Εάν το εκπαιδευτικό τους ταξίδι κριθεί επιτυχές εγγράφονται στο Β’ διδακτικό εξάμηνο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται στην επανάληψη της πρακτικής άσκησης.

 

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Πρωτοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ

Αναμενόμενα αποτελέσματα

–        Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους σπουδαστές των ΑΕΝ

–        Σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με αγορά εργασίας

Δείκτες παρακολούθησης

6.000 επωφελούμενοι σπουδαστές/τριες των ΑΕΝ

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

31.371.955 €

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από την 1.1.2012 έως 2015

 

5. Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.

 

 

 

Τίτλος Δράσης:

Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης

Άξονας Προτεραιότητας:

2

Κωδικός Δράσης:

2.6.

Είδος δράσης

Νέα

 

 

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στοχεύει στην αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης βελτιώνοντας τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω της παροχής δυνατότητας σε αποφοίτους, ευθύς μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης τους, να μαθητεύσουν σε θέσεις Μαθητείας που προσφέρουν Επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα, σε κλάδους σχετικούς με την εκπαίδευσή τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους, να αποκτήσουν πρώτη επαγγελματική εμπειρία (κατά αναλογία με το δυικό σύστημα μαθητείας), να καταστεί ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας και γενικά να διευκολυνθεί η μετάβαση τους από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σχεδιάζει μία δράση η οποία απευθύνεται σε νέους, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει έως δύο χρόνια από σχολές Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού[1] ώστε να συμμετάσχουν σε προγράμματα μαθητείας 4-6 μηνών σε επιχειρήσεις σχετικές με τον κλάδο των σπουδών τους.

Ειδικότερα, η εν λόγω δράση θα χορηγεί υποτροφίες στους αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για να μαθητεύσουν σε θέσεις μαθητείας, τις οποίες προσφέρουν επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα σε κλάδους σχετικούς με την εκπαίδευση τους. Το ποσό της υποτροφίας που θα χορηγείται στους αποφοίτους υποτροφία ανέρχεται σε 300€ ανά ωφελούμενο, ενώ θα καλύπτεται η ασφάλιση των υποτρόφων στο ΙΚΑ για κίνδυνο ατυχήματος (σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012).

Οι ημέρες Μαθητείας ορίζονται σε 5 εβδομαδιαίως και σε κάθε ημέρα η Μαθητεία θα διαρκεί 6 ώρες εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις όπου για μαθησιακούς λόγους ο υπότροφος επιλέγει σε συγκεκριμένη ημέρα να παρατείνει το χρόνο παραμονής του στην Επιχείρηση.

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1844, Ιουν. 2012. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Προγράμματος θα αξιοποιηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.mathiteia4u.gov.gr) όπου θα είναι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που θα προσφέρουν θέσεις μαθητείας και μέσω της οποίας θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους νέους η επιλογή των θέσεων μαθητείας.

Επιπρόσθετα για την εποπτεία της μαθητείας προβλέπεται η αξιοποίηση Εποπτών οι οποίοι θα επισκέπτονται την επιχείρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε μήνα. Οι εν λόγω Επόπτες θα είναι στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι οποίοι πριν ξεκινήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο της δράσης, θα συμμετάσχουν σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας.

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση με την ολοκλήρωση της μαθητείας του ωφελουμένου, τη μετατρέψει σε σύμβαση εργασίας δύναται να επιχορηγηθεί για το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που αναλογούν στην απασχόλησή του για ένα έτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Δράση 3.1 του παρόντος Σχεδίου Δράσης.

 

Συνέργεια με άλλη δράση

Η παρούσα δράση παρουσιάζει συνέργεια με την ακόλουθη δράση του παρόντος Σχεδίου:

 • Δράση 3.1 Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα (α. απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β. απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

 

2.   Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Νέοι/ες που έχουν αποφοιτήσει έως και δύο έτη από τις Σχολές Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

–          αναβάθμιση του θεσμού της Τεχνικής Εκπαίδευσης μέσω ενίσχυσης της διασύνδεσης της με την αγορά εργασίας,

–          απόκτηση αρχικής επαγγελματικής εμπειρίας για νέους αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης,

–          βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για να καταστεί ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας.

 

Δείκτες παρακολούθησης

8.475 θέσεις Πρακτικής Άσκησης νέων

 

3. Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

16.600.000 €

 

Ανάλυση Προϋπολογισμού:

Υποτροφίες: 8.475 νέοι*300€ ανά μήνα *6μήνες=15.255.000€

Ασφαλιστική κάλυψη υποτρόφων: 1.345.000€

ΣΥΝΟΛΟ: 16.600.000€

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

4. Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από την 1/3/2012 έως 28/02/2014.

5. Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Οργανωτικές ρυθμίσεις

 • Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του έργου και έχουν συνταχθεί από την Ειδική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Πόρων οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις,
 • Έχει ολοκληρωθεί από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ η ανάπτυξη της πλατφόρμας που θα φιλοξενήσει τους φορείς υποδοχής και τους ωφελούμενους.

 

 

 

1.1.3        Άξονας 3: Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα στο ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων

Τίτλος Δράσης:

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα (α. απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β. απόφοιτους υποχρεωτικής , δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Άξονας Προτεραιότητας:

3

Κωδικός Δράσης:

3.1

Είδος δράσης

Νέα

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

 

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

–        πρόγραμμα κατάρτισης έως 100 ώρες σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring

–        τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με πλήρη ή μερική απασχόληση ως πρακτικά ασκούμενων για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας πέντε (5) μηνών.

–        Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας για ένα (1) χρόνο με την κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του πρακτικά ασκούμενου.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μεικτή, ΒΑΕ και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών, για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών, εκείνων που το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις εργοδοτικές εισφορές, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται. Το ποσό επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ/ΕΤΑΜ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.

 

Διαδικασία υλοποίησης

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων, που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος της δράσης. Οι πάροχοι θα έχουν την ευθύνη παροχής της εισαγωγικής κατάρτισης , της καθοδήγησης και σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης και της παρακολούθησης και εκπαιδευτικού mentoring των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Η εκπαιδευτική πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με προτεραιότητα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις θα υποδειχθούν από τους παρόχους κατάρτισης και θα εγγραφούν σε Μητρώο Επιχειρήσεων που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος της Δράσης. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να συνεργάζονται υποχρεωτικά με παρόχους κατάρτισης που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στοιχείων, θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά τον αριθμό θέσεων εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα που προσφέρουν, τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουν σε ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων ανά ειδικότητα καθώς και πληροφορίες σχετικά με το ωράριο της πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό καθ’όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η πρακτική άσκηση δεν θα ξεπερνάει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Η επιχείρηση και ο ωφελούμενος θα υπογράφουν Συμφωνητικό εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Η επιχορήγηση της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων νέων ανέργων θα γίνει με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, η οποία ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης, καθοδήγησης/εκπαιδευτικού mentoring και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι νέοι άνεργοι θα υποβάλουν αίτηση σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα στοιχεία τους (μεταξύ των οποίων και στοιχεία του βιογραφικού τους) και θα εγγραφούν σε Μητρώο Ωφελουμένων ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα . Θα επιλεγούν στη συνέχεια με συγκεκριμένη διαδικασία βάσει κριτηρίων που θα προσδιοριστούν στην οικεία προκήρυξη. Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, θα περιληφθούν σε Μητρώο Ωφελουμένων και θα λάβουν επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας , με την οποία θα πληρωθεί το πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα και επίδομα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί Μητρώο Παρόχων , στο οποίο θα εγγραφούν οι πάροχοι κατάρτισης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι πάροχοι θα αναρτούν υποχρεωτικά στο Μητρώο τις εκπαιδευτικές ενότητες των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και θέσεις εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα.

Η επιλογή του παρόχου κατάρτισης από το σύνολο των μελών του Μητρώου Παρόχων γίνεται από τους ίδιους τους ωφελούμενους, που έχουν λάβει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και εν γένει τα κριτήριά τους. Οι ωφελούμενοι άνεργοι αφού επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμούν, θα πρέπει να υπογράψουν με αυτόν σχετική σύμβαση. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης στον πάροχο κατάρτισης που έχει επιλέξει, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, θα ελεγχθεί και θα πληρωθεί, σύμφωνα με τους όρους της οικείας προκήρυξης.

Προτεραιότητα με μοριοδότηση θα δοθεί στις επιχειρήσεις των κάτωθι ενδεικτικών κλάδων:

–          Τουρισμός – Πολιτισμός

–          Ενέργεια (παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό –κατασκευαστικό κλάδο

–          Νέες τεχνολογίες

–          Ναυτιλία

–          Αγροδιατροφικός Τομέας

–          Υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας

Όλοι οι άνεργοι που θα επιλεχθούν για την εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις από το Μητρώο επιχειρήσεων, εκτός από ιατροφαρμακευτική κάλυψη, θα έχουν επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Η δράση θα υποστηριχθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.voucher.gov.gr, η οποία ήδη λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης ανέργων σε βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ μέσω του συστήματος με επιταγών κατάρτισης του ΕΠΑΝΑΔ.

Συνέργεια με άλλη δράση

Η παρούσα δράση παρουσιάζει συνέργειες με τις ακόλουθες δράσεις :

 • Δράσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΙΕΚ (που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕκΔιΒιΜ)

 

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

-        Στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών η ανεργία πλέον πλήττει έντονα και σχεδόν το ίδιο τους νέους με τριτοβάθμια εκπαίδευση (34%) με τους νέους κατώτερων βαθμίδων εκπαίδευσης ( 31,3% δευτεροβάθμια εκπ/ση,37% πρωτοβάθμια εκπαίδευση) καταδεικνύοντας με τον πιο σαφή τρόπο την αδυναμία σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

-        Μεταξύ των ανέργων πτυχιούχων παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, με τους πτυχιούχους μικρότερης ηλικίας να εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τους πτυχιούχους μεγαλύτερης ηλικίας, γεγονός που καταδεικνύει και την αρχική δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων αποφοίτων, όσο και μεταξύ ανδρών και γυναικών με τις γυναίκες να εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας.

ως ομάδα στόχος ορίζονται:

Α. Άνεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών και οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 20.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 460€.

Β. Άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 25.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 400€.

 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας

Δείκτες παρακολούθησης

45.000 ωφελούμενοι

 

3. Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

Α.: 66.000.000 + Β.: 90.000.000 + Γ.: 18.900.000 = 174.900.000€

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

(Α) Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία ανέργων ωφελουμένων της δράσης, αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών, το συνολικό κόστος αναλύεται ως εξής:

1. Πρακτική Άσκηση: 20.000 ωφελούμενοι Χ 5 μήνες Χ 460€/μήνα = 46.000.000€

2. Υπηρεσίες Καθοδήγησης (Mentoring): 20.000 ωφελούμενοι Χ 400€ ανά άνεργο = 8.000.000€.

3. Κατάρτιση: 20.000 ωφελούμενοι Χ 50 ώρες Χ 12€/ώρα = 12.000.000€. Υπογραμμίζεται ότι από το ποσό των 12€ που ορίζει το μέσο κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης, τα 5€ αντιστοιχούν στο επίδομα του καταρτιζομένου και το υπόλοιπο ποσό αφορά στις δαπάνες του παρόχου κατάρτισης για την υλοποίηση του προγράμματος.

ΣΥΝΟΛΟ: 66.000.0000€

(Β) Όσον αφορά στην δεύτερη κατηγορία ανέργων ωφελουμένων της δράσης, αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών, το συνολικό κόστος αναλύεται ως εξής:

1. Πρακτική Άσκηση: 25.000 ωφελούμενοι Χ 5 μήνες Χ 400€/μήνα = 50.000.000€

2. Υπηρεσίες Καθοδήγησης (Mentoring): 25.000 ωφελούμενοι Χ 400€ ανά άνεργο = 10.000.000€.

3. Κατάρτιση: 25.000 ωφελούμενοι Χ 100 ώρες Χ 12€/ώρα = 30.000.000€. Υπογραμμίζεται ότι από το ποσό των 12€ που ορίζει το μέσο κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης, τα 5€ αντιστοιχούν στο επίδομα του καταρτιζομένου και το υπόλοιπο ποσό αφορά στις δαπάνες του παρόχου κατάρτισης για την υλοποίηση του προγράμματος.

ΣΥΝΟΛΟ: 90.000.0000€

(Γ) Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του κόστους για την κάλυψη του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών για τους ασκούμενους, οι οποίοι θα παραμείνουn στις επιχειρήσεις για ένα επιπλέον έτος, ο υπολογισμός του κόστους έχει ως εξής:

4.500 ωφελούμενοι Χ 14 μήνες Χ 300€ (ποσό μηνιαίας εισφοράς) = 18.900.000€

Πηγές Χρηματοδότησης:

Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η δράση θα υλοποιηθεί από 1/1/2013-31/12/2015.

 

5. Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

ΟΑΕΔ / ΕΥΕ

 

Οργανωτικές ρυθμίσεις

 • Αναλυτικός σχεδιασμός δράσης και σύνταξης σχετικής πρόσκλησης
 • Προσαρμογή του portal www.voucher.gov.gr, ώστε να υποστηρίξει τη δράση

 

Διαδικασίες ενημέρωσης ομάδας-στόχου

Μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, social media (αντίστοιχα με το voucher κατάρτισης).

 

 

 

1.1.4        Άξονας 4: Αύξηση της ενίσχυσης της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Τίτλος Δράσης:

Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ

Άξονας Προτεραιότητας:

4

Κωδικός Δράσης:

4.1

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

1. Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Η Δράση αφορά στη δημιουργία και λειτουργία γραφείων διασύνδεσης σε χώρους εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.

Τα Γραφεία Διασύνδεσης, είναι χώροι δράσης που έχουν σκοπό να αποτελέσουν δυναμικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των ΕΠΑΣ της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Ο κύριος στόχος των Γ.Δ.Ε.Ε, είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν τόσο στην προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας π.χ. πρακτική άσκηση όσο και στην επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ στην αγορά εργασίας (πληροφόρηση, απολογισμός προσόντων, συμβουλευτική αναζήτησης εργασίας, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας).

Στόχος ο οποίος καθορίζει και τον διττό και ιδιαίτερο ρόλο των ΓΔΕΕ, αφενός ως γραφεία πρακτικής άσκησης και αφετέρου ως γραφεία προώθησης της απασχόλησης.

 

2.  Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Μαθητές – Σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας

Δείκτες παρακολούθησης

30 Γραφεία Διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται

 

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

375.775 €

 

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4.  Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από την 1/9/2012 έως 2015

 

5.   Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η δράση υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί.

 

 

 

Τίτλος Δράσης:

Γραφεία Διασύνδεσης τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Άξονας Προτεραιότητας:

4

Κωδικός Δράσης:

4.2

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

1.   Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Η Δράση αναφέρεται στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους για το σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν σε:

Γενικές Δραστηριότητες των Γραφείων Διασύνδεσης

–        Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης

–        Δράσεις Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων

–        Ανάπτυξη μηχανισμών σύνδεσης των αποφοίτων με τα Ιδρύματά τους

–        Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης και δικτύωση σε Διεθνές επίπεδο

–        Ανάπτυξη ή / και εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων φοιτούντων και αποφοίτων Δράσεις παρακολούθησης / αξιολόγησης

–        Παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, ειδικών ομάδων φοιτητών και αλλοδαπών φοιτητών

–        Πιστοποίηση των Γραφείων Διασύνδεσης κατά ISO

–        Δημιουργία δικτύου μεντόρων

–        Διενέργεια ερευνών και μελετών αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας

–        Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δραστηριότητες του τμήματος Σταδιοδρομίας

–        Αναβάθμιση / Επέκταση των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των φοιτητών/ αποφοίτων
Ανάπτυξη Μηχανισμού Επικαιροποίησης των Αναγνωστηρίων

–        Υπηρεσία καταχώρησης βιογραφικών

–        Σύνδεση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Δραστηριότητες του τμήματος Επιχειρηματικότητας

–        Δράσεις Ευαισθητοποίησης

–        Σύνδεση με τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας

–        Παρακολούθηση των αποφοίτων που χρησιμοποίησαν τις Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας ή / και παρακολούθησαν τα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας

–        Υπηρεσία καθοδήγησης / υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών

–        Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με την επιχειρηματικότητα

 

2.   Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Φοιτητές / σπουδαστές και απόφοιτοι των Πανεπιστημίων

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Δείκτες παρακολούθησης

97.681 ωφελούμενοι

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

4.000.000€

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως την 31/10/2015.

 

5.   Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η δράση υλοποιείται από τα Πανεπιστήμια.

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί.

 

 

Τίτλος Δράσης:

Γραφεία Διασύνδεσης τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

Άξονας Προτεραιότητας:

4

Κωδικός Δράσης:

4.3

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

1.  Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Είναι η αντίστοιχη με την Δράση 4.2 και αφορά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

Η Δράση αναφέρεται στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους για το σχεδιασμό των περεταίρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν σε:

Γενικές Δραστηριότητες των Γραφείων Διασύνδεσης

–        Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης

–        Δράσεις Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων

–        Ανάπτυξη μηχανισμών σύνδεσης των αποφοίτων με τα Ιδρύματά τους

–        Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης και δικτύωση σε Διεθνές επίπεδο

–        Ανάπτυξη ή / και εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων φοιτούντων και αποφοίτων Δράσεις παρακολούθησης / αξιολόγησης

–        Παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, ειδικών ομάδων φοιτητών και αλλοδαπών φοιτητών

–        Πιστοποίηση των Γραφείων Διασύνδεσης κατά ISO

–        Δημιουργία δικτύου μεντόρων

–        Διενέργεια ερευνών και μελετών αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας

–        Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δραστηριότητες του τμήματος Σταδιοδρομίας

–        Αναβάθμιση / Επέκταση των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των φοιτητών/ αποφοίτων
Ανάπτυξη Μηχανισμού Επικαιροποίησης των Αναγνωστηρίων

–        Υπηρεσία καταχώρησης βιογραφικών

–        Σύνδεση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Δραστηριότητες του τμήματος Επιχειρηματικότητας

–        Δράσεις Ευαισθητοποίησης

–        Σύνδεση με τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας

–        Παρακολούθηση των αποφοίτων που χρησιμοποίησαν τις Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας ή / και παρακολούθησαν τα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας

–        Υπηρεσία καθοδήγησης / υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών

–        Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με την επιχειρηματικότητα

 

2.   Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Σπουδαστές και απόφοιτοι των ΤΕΙ

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σύνδεση της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Δείκτες παρακολούθησης

65.931 ωφελούμενοι

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

2.805.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως την 31/10/2015.

 

5.   Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η δράση υλοποιείται από τα ΤΕΙ της χώρας

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί.

 


Τίτλος Δράσης:

Μονάδες Καινοτονίας και Επιχειρηματικότητας Νέων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Άξονας Προτεραιότητας:

4

Κωδικός Δράσης:

4.4

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

1.  Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Η Δράση στοχεύει στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των φοιτητών στα Πανεπιστήμια της χώρας, ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής για τη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται και ξεκινά να λειτουργεί – με στόχο τη μεταγενέστερη τυπική θεσμοθέτησή της – ειδική Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Οι επιμέρους στόχοι των παρεμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια της χώρας, οι οποίες θα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνουν:

–      Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.

–      Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

–      Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης.

–      Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.

–      Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

–      Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.

–      Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

 

2.   Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Φοιτητές / σπουδαστές των Πανεπιστημίων

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των φοιτητών και σπουδαστών των Πανεπιστημίων

Δείκτες παρακολούθησης

45.534 ωφελούμενοι φοιτητών/τριων από δράσεις της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

4.585.532 €

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως την 31/10/2015.

 

5.   Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η δράση υλοποιείται από τα Πανεπιστήμια της χώρας

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί.

 

 

 

Τίτλος Δράσης:

Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Νέων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

Άξονας Προτεραιότητας:

4

Κωδικός Δράσης:

4.5

Είδος δράσης

Επιτυχής συνεχιζόμενη

1.  Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Είναι η αντίστοιχη με την 4.4 Δράση και αφορά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η Δράση στοχεύει στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των φοιτητών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής για τη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται και ξεκινά να λειτουργεί – με στόχο τη μεταγενέστερη τυπική θεσμοθέτησή της – ειδική Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Οι επιμέρους στόχοι των παρεμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, οι οποίες θα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνουν:

–        Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.

–        Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

–        Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης.

–        Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.

–        Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

–        Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.

–        Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

 

2.   Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Σπουδαστές των ΤΕΙ

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των σπουδαστών των ΤΕΙ

Δείκτες παρακολούθησης

17.901 ωφελούμενοι σπουδαστές από δράσεις της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

3.340.309 €

 

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από την 1/1/2012 έως την 31/10/2015.

 

5.   Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η δράση υλοποιείται από τα ΤΕΙ της χώρας

 

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί.

 

 

 

Τίτλος Δράσης:

Κυψέλες Επιχειρηματικότητας
Άξονας Προτεραιότητας:

4

Κωδικός Δράσης:

4.6.

Είδος δράσης

Νέα

1.  Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

 

Οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» έχουν ως στόχο να στηριχθούν ενεργά νέοι ηλικίας 18-30 ετών, που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις.

Η στήριξη που θα παρέχεται από το Δικαιούχο του Προγράμματος (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς -ΓΓΝΓ) στους νέους συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) Χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας (4 μήνες), έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια.

(β) Παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κυψέλες) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces). Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων.

(γ) Παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου ειδικών συμβούλων-καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.

Ο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» προβλέπεται να αναπτυχθούν σε δύο φάσεις:

Α’ φάση (πιλοτική)

Κατά την Α’ φάση, διάρκειας 4 μηνών, θα δημιουργηθούν 2 Χώροι Κυψέλες Επιχειρηματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε χώρους που θα παραχωρηθούν στη ΓΓΝΓ για το σκοπό αυτό. Στους Χώρους Συνεργασίας θα φιλοξενηθούν διακριθέντες εθνικών διαγωνισμών επιχειρηματικότητας που έλαβαν χώρα το 2011, όπως ενδεικτικά:

–          Διαγωνισμοί που διοργανώνουν οι Μονάδες Καινοτομίας των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

–          Ε-nnovation

–          i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία

–          Η Ελλάδα Καινοτομεί

Β’ φάση (επέκταση)

Στη Β’ φάση του προγράμματος θα δημιουργηθούν τέσσερις (4) τουλάχιστον Κυψέλες Επιχειρηματικότητας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Στους Χώρους Συνεργασίας θα φιλοξενούνται διακριθέντες διαγωνισμών επιχειρηματικής ιδέας/σχεδίου που πραγματοποιούνται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνισμών επιχειρηματικότητας που θα υλοποιήσει η ΓΓΝ. Η διαδικασία επιλογής υποτρόφων, το ύψος των υποτροφιών και οι προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών θα ορίζονται από Κοινή Υπουργική Απόφαση των οικείων Υπουργών.

Γενικότερα, ο Δικαιούχος θα δημιουργήσει το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο αλλά και θα προωθήσει συνεργασίες με άλλους φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για να δημιουργήσει τις βάσεις ώστε να λειτουργήσει ένας μηχανισμός με προοπτικές βιωσιμότητας για τη συστηματική ανάδειξη και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών νέων. Για να δημιουργηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός ανάδειξης ιδεών ο Δικαιούχος, δύναται να διοργανώνει Διαγωνισμούς Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική δικτυακή πύλη πληροφόρησης για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες (“Online Πύλη Επιχειρηματικότητας”) συνδεόμενη με άλλες τυχόν σχετικές δημόσιες πύλες (όπως π.χ. startupgreece.gov.gr) για την ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών για θέματα επιχειρηματικότητας.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι της παρούσας δράσης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη Δράση 5.1 «Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων» του Σχεδίου Δράσης και ειδικότερα στην Ενέργεια Ι και να επιχορηγηθούν με ποσό έως 10.000€ για την έναρξη της επιχείρησής τους.

[Σημείωση: Οι ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελούμενων στη δράση 5.1 θα καθοριστούν σε συνεργασία με το ΕΠ ΑΝΑΔ]

Συνέργεια με άλλη δράση

Η παρούσα δράση παρουσιάζει συνέργεια με την ακόλουθη δράση του παρόντος Σχεδίου:

 • Δράση 5.1 «Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων»

2.   Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Νέοι (φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ηλικίας 18-30 ετών, που συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν σε Διαγωνισμούς Επιχειρηματικότητας, με απώτερο σκοπό την ωρίμανση και την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των φοιτητών και σπουδαστών των Πανεπιστημίων και των νέων

 

Δείκτες παρακολούθησης

1.520 ωφελούμενοι φοιτητών/τριων, σπουδαστών/τριών και νέων από δράσεις των Κυψελών Επιχειρηματικότητας

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

7.068.400 €

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από την 1/3/2012 έως την 31/10/2015.

5.   Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η δράση υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Το έργο έχει ενταχθεί και αναμένονται να αναληφθούν οι νομικές δεσμεύσεις για να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

 

1.1.5        Άξονας 5: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας

Τίτλος Δράσης:

Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας   νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων

Άξονας Προτεραιότητας:

5

Κωδικός Δράσης:

5.1

Είδος δράσης

Νέα

1.   Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, που ιδρύονται από νέους επιχειρηματίες (πρώην ανέργους), καθώς επίσης και τη συμβουλευτική μέσω mentoring σε επιχειρήσεις. Η συμβουλευτική υποστήριξη αφορά τους νέους ηλικιακά άνεργους, οι οποίοι τυγχάνουν χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και στους οποίους η συμβουλευτική εστιάζεται αφενός στο στάδιο σύστασης της νέας επιχείρησης και αφετέρου κατά τη λειτουργία της.

Η Δράση διαρθρώνεται σε δύο επιμέρους ενέργειες:

Η Ενέργεια Ι αφορά στην προώθηση 7.000 νέων ανέργων ηλικίας έως 35 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ειδικότερα η εν λόγω ενέργεια αποσκοπεί στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με προτεραιότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Στόχος της Ενέργειας Ι είναι η προώθηση της νοοτροπίας της δημιουργικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους νέους και γενικά στην κοινωνία, μέσω της ανάπτυξης νέων μεθοδολογιών και τη δημιουργία περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ανταλλαγή ιδεών, στη δημιουργικότητα, στη συνεργασία, στη φαντασία, στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, στην επιχειρηματική ηγεσία συνδεδεμένη άμεσα με την τοπική κοινωνία.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους κλάδους προτεραιότητας, ιδρύοντας μια μικρή επιχείρηση, θα επιχορηγηθούν με ποσό έως 10.000€ για την έναρξη της επιχείρησης .

Η Ενέργεια ΙΙ περιλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προβλέπεται στην Ενέργεια Ι της παρούσας δράσης.

Από την εν λόγω Ενέργεια αναμένεται να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη περίπου 7.000 νέες επιχειρήσεις, ενώ το κόστος της συμβουλευτικής θα ανέλθει για κάθε άνεργο που θα δημιουργήσει επιχείρηση στα 4.000€

Η συμβουλευτική υποστήριξη της Ενέργειας ΙΙ μπορεί να περιλαμβάνει:

 1. i.συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (ομαδική επιχειρηματική συμβουλευτική)
 2. ii.συμμετοχή σε υπηρεσίες καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης
 3. iii.συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές
 4. iv.συμμετοχή σε εκθέσεις – δράσεις αριστείας

Ειδικότερα:

Συμμετοχή σε Θεματικά workshops (Ομαδική συμβουλευτική)

Η ενέργεια αυτή συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους επιχειρηματίες στο πλαίσιο ομαδικών συναντήσεων με στόχο την πληρέστερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που ανακύπτουν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της εν λόγω ενέργειας οι ωφελούμενοι δύναται να διακριθούν σε 2 κατηγορίες, σε αυτούς που διαθέτουν τυπικά προσόντα και σε αυτούς που διαθέτουν λιγότερα τυπικά προσόντα, έτσι ώστε η τεχνογνωσία που θα λάβουν να είναι στοχευμένη ανάλογα με τα προσόντα και τις ανάγκες τους.

Στα workshops θα γίνεται μεταφορά τεχνογνωσίας από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς προς τους νέους επιχειρηματίες σε θέματα όπως:

Για τα στελέχη με ισχυρά τυπικά προσόντα

–          ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING

–          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

–          FINANCE CONTROL PROCESSES

–          ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

–          QUALITY & PROCESS MANAGEMENT

–          ΟΡΓΑΝΩΣΗ & H.R.M

Για τα στελέχη με λιγότερα τυπικά προσόντα

–          Οργάνωση & Διοίκηση ΜΜΕ

–          Βασικές Αρχές Marketing

–          Επαγγελματική Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα

Επιπρόσθετα, θα μελετώνται ανά ομάδες συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν (team working).

 

Συμμετοχή σε Ομαδικές Επιχειρηματικές αποστολές

Σκοπός των αποστολών είναι η ενθάρρυνση των νέων επιχειρηματιών να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε εκθέσεις συναφείς με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, να συμμετάσχουν σε Forum (π.χ. Europartenariat, Med−partenariat, κλπ.), να επισκεφθούν δομές στήριξης επιχειρήσεων με σκοπό την άμεση επαφή τους με συναδέλφους επιχειρηματίες του εσωτερικού και του εξωτερικού για ανταλλαγή απόψεων, ενημέρωση για τις συνθήκες αγοράς που επικρατούν, τις νέες τεχνολογίες, τις δυνατότητες για προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, την προώθηση συνεργασιών κλπ.

 

Συμμετοχή σε έκθεση –συνέδριο-και απονομή βραβείων- νεανική επιχειρηματική αριστεία

Περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε έκθεση –συνέδριο με απονομή βραβείων στους νέους /νέες ηλικιακά επιχειρηματίες που υλοποίησαν με επιτυχία το επιχειρηματικό τους σχέδιο, ως επιβράβευση και αναγνώριση των προσπαθειών τους, για να καθιερωθούν στο   ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με τον μετασχηματισμό της δημιουργικής τους φαντασίας, της τεχνογνωσίας και των διαθέσιμων μέσων σε προϊόντα και υπηρεσίες για τη:

–          διεύρυνση της αγοράς,

–          ανεύρεση πελατών

–          πιστοποίηση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών από Ειδικούς Θεματικούς Συμβούλους και Εμπειρογνώμονες (Μέντορες) για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που συνδέονται με την δραστηριότητα της επιχείρησης, τους σκοπούς και τις ανάγκες της, θα εφαρμόζονται στην επιχείρηση με την στήριξη των Συμβούλων ή των Εμπειρογνωμόνων και θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή της.

Οι καθοδηγητές σύμβουλοι θα παρέχουν υποστήριξη στα ακόλουθα πεδία:

–          νομική υποστήριξη

–          λογιστική υποστήριξη

–          υποστήριξη σε θέματα εμπορίας και marketing

–          υποστήριξη σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού

 

 

Συνέργεια με άλλη δράση

Η Δράση σχετίζεται με τις ακόλουθες δράσεις:

 1. 1.«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων (β΄κύκλος)» (Σχέδιο Δράσης 5.2) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)» του ΕΣΠΑ.
 2. 2.«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Απασχόλησης Γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» (Σχέδιο Δράσης 5.3) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ.
 3. 3.«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ.
 4. 4.«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας».
 5. 5.Γυναικεία Επιχειρηματικότητα που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού” του ΕΣΠΑ.
 6. 6.Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Β’ Κύκλος) που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού” του ΕΣΠΑ.

2.   Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

–          Νέοι άνεργοι από 18 έως 35 ετών που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση (7.000)

–          Νέοι άνεργοι από 18 έως 35 ετών που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στο πλαίσιο της Ενέργειας Ι και λαμβάνουν υπηρεσίες συμβουλευτικής (mentoring) (7.000)

Κριτήρια επιλογής

Ενέργεια Ι τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων είναι τα ακόλουθα:

Α. Χαρακτηριστικά υποψηφίου ανέργου

 1. 1.Η ηλικία του υποψηφίου
 2. 2.Το εκπαιδευτικό επίπεδο του υποψηφίου
 3. 3.Η διάρκεια ανεργίας του υποψηφίου

Β. Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Γ. Συμμετοχή σε προγράμματα Τοπικών Ολοκληρωμένων Δράσεων (ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ)

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

–          Δυνατότητα συμπληρωματικότητας με δράσεις στήριξης της απασχόλησης, καθώς και με δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας.

–          Προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών

–          Ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιμέρους τοπικών οικονομιών και του κοινωνικού-οικονομικού ιστού στις περιφέρειες εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης.

–          Μείωση του αριθμού των νέων ηλικιακά ανέργων

–          Ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας

–          Συμβουλευτική υποστήριξη – καθοδήγηση νέων ηλικιακά ανέργων οι οποίοι είτε έχουν αιτηθεί να συστήσουν δική τους επιχείρηση ή έχουν επωφεληθεί στο πλαίσιο λοιπών δράσεων του Σχεδίου Δράσης

Δείκτες παρακολούθησης

Δείκτες εκροών

Στόχος

Αριθμός νέων ηλικιακά ανέργων που ιδρύουν νέες επιχειρήσεις και δέχονται επιχειρηματική συμβουλευτική (mentoring)

7.000

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

91.000.000€

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

Ενέργεια Ι:

Για την έναρξη της επιχείρησης το ποσό της επιχορήγησης δύναται να ανέλθει έως 10.000€. Άρα: 10.000€ ανά άνεργο (start – up) Χ 7.000 ωφελούμενοι = 70.000.000 €

 

Ενέργεια ΙΙ:

Για τη Συμβουλευτική Υποστήριξη η χρηματοδοτική ενίσχυση κάθε υφιστάμενης επιχείρησης ανέρχεται κατά μέγιστο σε 3.000€. Άρα: 3.000€ ανά άνεργο (mentoring) X 7.000 ωφελούμενοι = 21.000.000€

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2015.

 

5. Διοικητικά Στοιχεία

Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προτείνεται ο ΟΑΕΔ ο οποίος διαχειρίζεται τις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ.

 

 

Τίτλος Δράσης:

Ενίσχυση   Επιχειρηματικότητας Νέων (β΄κύκλος)
Άξονας Προτεραιότητας:

5

Κωδικός Δράσης:

5.2

Είδος δράσης

Νέα

1.  Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Ενίσχυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών από Νέους με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διεργασιών.

Λελογισμένη εστίαση σε τομείς της οικονομίας που δύναται να στρέψουν την ελληνική επιχειρηματικότητα προς την ουσιαστική εξωστρεφή ανάπτυξη

 • Ενισχυόμενη Επένδυση προϋπολογισμού από 20.000€ έως 150.000€.
  • Ποσοστά Χρηματοδότησης : της τάξης του 40 – 60%, ενδεχομένως ανάλογα με την περιφέρεια
   • Πριμοδότηση βαθμολογίας στις εξής περιπτώσεις:
 1. 1)Άνεργος/η με παιδιά (ή εναλλακτικά με χαμηλό εισόδημα αν είναι αυτό-απασχολούμενος)
 2. 2)ΑμΕΑ
 3. 3)Δημιουργία ΝΘΕ από νέους
 4. 4)Συμμετοχή σε clusters ή θερμοκοιτίδες ή συνεργατικές προτάσεις
 • Στις επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (βλ. αντίστοιχη δράση Α’ κύκλος) , προστίθενται και:

– Λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης για το 1ο έτος λειτουργίας (σε αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες εργοδοτικών εισφορών)

– Δαπάνες για ενέργειες συμβουλευτικής (mentoring)

– Δαπάνες για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας

 

Συνέργεια με άλλη δράση

Συνέχεια της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» που ήδη υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΤΠΑ. Εξετάζεται η διαφοροποίηση ως προς τους επιλέξιμους κλάδους, η απλοποίηση των όρων και της διαδικασίας υποβολής, καθώς και οι διαδικασίες πληρωμών κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Επιπρόσθετα εξετάζεται η διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών προκειμένου να συμπεριλάβουν ενδεχομένως λειτουργικές δαπάνες (σχετικές πάντα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου),το κόστος πρόσληψης νέου ανέργου, ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας κλπ.

Επίσης, η δράση έχει συνέργεια και με τη δράση «Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων» (Σχέδιο Δράσης 5.1) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ.

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Νέοι και Νέες από 18-35 ετών που δεν έχουν δική τους επιχείρηση.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

-       Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας με τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. oΚαινοτομία
 2. oΥψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας
 3. oΕίσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές θετικών προοπτικών και ιδιαίτερα ανάπτυξη εξαγωγών
 4. oΑνάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

-       Δημιουργία Νέων θέσεων εργασίας για Νέους.

 

Δείκτες παρακολούθησης

–       Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)

–       Αριθμός επιχειρήσεων που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα

–       Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)

–       Επαγόμενες Επενδύσεις (ιδιωτικές)

 

3. Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

Προτεινόμενος ενδεικτικός π/υ (σε δημόσια δαπάνη) : 60.000.000.€

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

Μέσος π/υ επενδυτικού σχεδίου: 60.000€ δηλ. αντίστοιχη μέση ΔΔ: 36.000€. Με τον προτεινόμενο π/υ δύναται να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία περίπου 1.600 νέων επιχειρήσεων.

 

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»(ΕΤΠΑ) για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και ΠΕΠ για τις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης.

 

4. Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Έναρξη: Ιαν-Φεβ. 2013

Λήξη: Αρχές 2015

 

5. Διοικητικά Στοιχεία

Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προτείνεται ο ΕΦΕΠΑΕ ο οποίος διαχειρίζεται τις αντίστοιχες δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ.

 

Διαδικασίες ενημέρωσης ομάδας-στόχου

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ μέσω του Γραφείου Πληροφόρησης του Κοινού και του τηλεφωνικού κέντρου (801 11 36 300) που διαθέτει, παρέχει λεπτομερή ενημέρωση σε όλους του ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, κατά την προκήρυξη νέων δράσεων υλοποιούνται ενημερωτικές ημερίδες σε πανελλαδικό επίπεδο μέσω των κατά τόπους φορέων διαχείρισης των προγραμμάτων, καθώς και καταχωρίσεις σχετικών δημοσιευμάτων στον πανελλαδικό και τοπικό τύπο.

 

 

Τίτλος Δράσης:

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Απασχόλησης Γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
Άξονας Προτεραιότητας:

5

Κωδικός Δράσης:

5.3

Είδος δράσης

Νέα

1.  Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται η ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με τη χρηματοδότηση των παρακάτω ενδεικτικών επιλέξιμων δαπανών:

 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, δαπάνες ίδρυσης, έξοδα προβολής κλπ)
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Δαπάνες κατάρτισης
 • Δαπάνες πρώτων υλών & ενδιάμεσων προϊόντων
 • Ετήσιο Μισθολογικό κόστος για τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας

Ποσό επιχορήγησης από 10.000€ έως 20.000€ για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο και επιπλέον 12.000€ για την δημιουργία νέας θέσης εργασίας (ΝΘΕ) διάρκειας 12 μηνών.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι 24 μήνες.

Ποσοστό χρηματοδότησης 80% -100%.

 

Συνέργεια με άλλη δράση

Η δράση αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωση της τρέχουσας δράσης του ΕΠ ΕΑΑ που υλοποιεί η ΕΥΔΕΠΑΕ, αρχικού προϋπολογισμού ΔΔ 72 εκ. €, με τίτλο “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» στην οποία έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής περίπου 4.600 προτάσεις συνολικής ΔΔ 148 εκ.€. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης της δράσης αυτής, προέκυψαν οι κάτωθι προσαρμογές στην προτεινόμενη δράση:

 • Διεύρυνση του κριτηρίου της ανεργίας (επαπειλούμενοι άνεργοι, επαγγελματίες που έκλεισαν πρόσφατα την επιχείρησή τους, επιλεξιμότητα με βάση οικονομικά κριτήρια)
 • Διεύρυνση των ΚΑΔ με προσθήκη αρκετών ΚΑΔ από τον τομέα των υπηρεσιών καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Τροποποίηση των κριτηρίων (μοριοδότηση μελών πολύτεκνων – τρίτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών, ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργων)
 • Περαιτέρω απλοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης (ειδικά στα προσόντα των εταίρων θα μοριοδοτείται η ύπαρξη πτυχίου ή η εργασιακή εμπειρία-κατάρτιση, χωρίς να υπάρχει κλιμακωτή βαθμολογία)
 • Προσθήκη νέων επιλέξιμων δαπανών (ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, έξοδα προβολής και διαφήμισης)
 • Τέλος, εξετάζεται η περίπτωση στη νέα δράση να αλλάξει ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών (δηλαδή να έπεται της αξιολόγησης και της απόφασης ένταξης και όχι να προηγείται) καθώς παρουσιάστηκε ένα ποσοστό 34% επιχειρήσεων που ενώ εντάχθηκαν δεν προχώρησαν στην υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επίσης, η δράση έχει συνέργεια και με τη δράση «Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων» (Σχέδιο Δράσης 5.1) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ.

 

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Γυναίκες από 18-35 ετών που:

 • Έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία (2010 έως 2012) με βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη ή δικαίωμα επιδότησης της ανεργίας.
 • Έχουν την ιδιότητα της ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με προτεραιότητα σε όσες ανήκουν σε οικογένειες με άνεργα-απολυμένα και τα 2 μέλη ή μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και γυναίκες θύματα βίας.
 • Είναι πολύτεκνες.
 • Έχουν κλείσει την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία.
 • Απειλούνται από ανεργία (π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κλπ).
 • Είναι ΑμεΑ.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Αναμένεται η χρηματοδότηση περίπου 750 νέων επιχειρήσεων, με αντίστοιχη δημιουργία 1.500 νέων θέσεων εργασίας.

 

Δείκτες παρακολούθησης

–       Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται

–       Αριθμός επιχειρήσεων που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα

 

3. Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε δημόσια 20.000.000 €

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

Ο μέσος προϋπολογισμός της πρότασης εκτιμάται σε 27.000 €

 

Πηγές Χρηματοδότησης:

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

-Έναρξη : Οκτώβριος 2012

– Λήξη : Οκτώβριος 2015

5.   Διοικητικά Στοιχεία

Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προτείνεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ο ΕΦΕΠΑΕ

 

Διαδικασίες ενημέρωσης ομάδας-στόχου

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ μέσω του Γραφείου Πληροφόρησης του Κοινού και του τηλεφωνικού κέντρου (801 11 36 300) που διαθέτει, παρέχει λεπτομερή ενημέρωση σε όλους του ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, κατά την προκήρυξη νέων δράσεων υλοποιούνται ενημερωτικές ημερίδες σε πανελλαδικό επίπεδο μέσω των κατά τόπους φορέων διαχείρισης των προγραμμάτων, καθώς και καταχωρίσεις σχετικών δημοσιευμάτων στον πανελλαδικό και τοπικό τύπο.

 

 

Τίτλος Δράσης:

Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο
Άξονας Προτεραιότητας:

5

Κωδικός Δράσης:

5.4

Είδος δράσης

Νέα

1.  Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Πλαίσιο : Η Ελλάδα παρουσιάζει υστέρηση στον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς αγροτικού τομέα. Η υστέρηση αυτή έχει επιβαρυντικές επιπτώσεις στην τοπική και εθνική οικονομία, αν σκεφτούμε την άμεση σύνδεση του τομέα αυτού με τους άλλους παραγωγικούς τομείς ως ενιαία ενότητα, σε επίπεδο μεταποίησης, διακίνησης και εμπορίας με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή. Στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης που διέρχεται η χώρα μας, είναι απαραίτητο ο πρωτογενής γεωργικός τομέας να ενισχυθεί κατά προτεραιότητα, με αντίστοιχα, τη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων.

Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους αναπτυξιακούς τομείς, λόγω της χαμηλής έντασης του επενδυόμενου κεφαλαίου σε εποχή μειωμένης ρευστότητας, τη δυνατότητα ανάπτυξης στο σύνολο της επικράτειας , καθώς και τη δυνατότητα απορρόφησης σημαντικού τμήματος του διογκούμενου κύματος των ανέργων.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων του στον αγροδιατροφικό τομέα, στη δημιουργία και εφαρμογή ευκαιριών συμβουλευτικής και πηγών χρηματοδότησης έναρξης, καθώς και στην υποβοήθηση για επενδυτικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, η δράση «επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο» περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες ενεργειών:

–          Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας, καθώς και σε κάποια τεχνική θεματική ενότητα, όπως π.χ. μελισσοκομία, εκτροφή σαλιγκαριών, τυροκομία, καλλιέργεια και αξιοποίηση φαρμακευτικών φυτών κλπ. Η κατάρτιση θα διακρίνεται σε θεωρία 30% και πρακτική 70%.

–          Συμβουλευτική, σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την επιλογή του είδους της επιχειρηματικής δράσης και του τρόπου διαχείρισής της, καθώς και την ενημέρωση για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.

–          Υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί συνέχεια της συμβουλευτικής και περιλαμβάνει την καθοδήγηση των ωφελουμένων στη σύνταξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και την εφαρμογή της επένδυσης, την εξεύρεση κονδυλίων έναρξης και τον εντοπισμό ενδιαφερομένων επενδυτών.

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Νέοι άνεργοι από 18 έως 35 ετών που έχουν τελειώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων είναι τα ακόλουθα:

Α. Χαρακτηριστικά υποψηφίου ανέργου

– Η ηλικία του υποψηφίου

– το εκπαιδευτικό επίπεδο του υποψηφίου

– η διάρκεια ανεργίας του υποψηφίου

Β. Συμμετοχή σε προγράμματα τοπικών ολοκληρωμένων δράσεων (ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ)

Αναμενόμενα αποτελέσματα

–          Ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας

–          Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου

–          Μείωση του αριθμού των νέων ηλικιακά ανέργων

–          Ενσωμάτωση νέων όρων και τεχνικών σε έναν κλάδο που πλήττεται από έλλειψη επικαιροποιημένης γνώσης

–          Ευκαιρία στην υπάρχουσα αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για επιστροφή στην ύπαιθρο , μέσω της ανάπτυξης καριέρας στον αγροδιατροφικό τομέα

Δείκτες παρακολούθησης

3.000 άνεργοι που μετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης νέων προς ίδρυση επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα

3. Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

3.000 ωφελούμενοι Χ 105 ώρες κατάρτιση Χ 12€/Ώρα = 3.780.000€

3.000 ωφελούμενοι Χ 3.000 € για υπηρεσίες καθοδήγησης (mentoring) = 9.000.000€

ΣΥΝΟΛΟ: 12.780.000€

Πηγές χρηματοδότησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

4.   Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 μέχρι και την 31/12/2015.

 

 

 

Τίτλος Δράσης:

Πιλοτική δράση για την Υποστήριξη Νέων για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Άξονας Προτεραιότητας:

5

Κωδικός Δράσης:

5.5

Είδος δράσης

Νέα

1.  Γενικά Στοιχεία

Σύντομη περιγραφή:

Η προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στην προσπάθεια αναχαίτισης της ανεργίας και στην διέξοδο από την κρίση. Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχει αποδειχθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ότι συνεισφέρει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ενισχύει την σταθερότητα της επιχειρηματικότητας μέσα από την διαφοροποίηση και την ποικιλότητα των επιχειρηματικών μορφών, προωθεί την κοινωνική συνοχή και ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη, παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, η συγκεκριμένη πιλοτική δράση απευθύνεται σε νέους, και θα προσφέρει την ευκαιρία σε ομάδες νέων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις κοινωνικές επιχειρηματικές τους ιδέες. Όπως έχει αποδειχθεί σε χώρες που έχουν μακρά εμπειρία στην κοινωνική οικονομία, πολλές από τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ήταν το αποτέλεσμα δημιουργίας ομάδων σε προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής.

Η συνεύρεση νέων με ενεργητική διάθεση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε ομαδικές δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής, μέσα από τις οποίες θα αποκρυσταλλώνουν τις ιδέες που έχουν, σε διαδικασίες όπου θα εξετάζονται μαζί με τους καθοδηγητές τους την βιωσιμότητα αυτών των ιδεών αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για μια βιώσιμη κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μετά την αποκρυστάλλωση των κοινωνικών επιχειρηματικών τους ιδεών, οι νέοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν κοινωνικές επιχειρήσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ή επιχειρήσεις στην Ελλάδα με παρεμφερή δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την πραγματική λειτουργία μια κοινωνικής επιχείρησης.

Τέλος, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, οι νέοι θα προχωρούν στην δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, υλοποιώντας τα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν συνδιαμορφώσει μαζί με τους μέντορες τους.

Η βασική ιδέα αυτής της πιλοτικής δράσης είναι να αποδοθεί στους υποψήφιους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες επαρκής χρόνος και πόροι ώστε να διερευνήσουν το πόσο εφικτή είναι η υλοποίηση της ιδέας τους, η συνάφεια της δράσης τους ως απάντηση/επίλυση σε συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα ή το κατά πόσον οι υπηρεσίες ή τα αγαθά που σκέφτονται να παράξουν θα έχουν ανταπόκριση από τους πολίτες.

Το Πρόγραμμα θα ενισχύσει τους νέους ώστε να δημιουργούν ΚοινΣΕπ σε διάφορα στάδια της δημιουργίας και της λειτουργίας τους:

 1. Προκαταρτική φάση δημιουργίας της ΚοινΣΕπ.

Στη φάση αυτή θα συγκεντρώνονται οι νέοι από τους φορείς που θα αναλάβουν τις διαδικασίες καθοδήγησης-συμβουλευτικής-κατάρτισης και θα γίνεται, σε ομαδικό επίπεδο:

 • πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες
 • Εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και κατάρτιση, αν είναι αναγκαίο, στο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης
 • Εκπόνηση αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου
 1. 2.Αξιολόγηση και απόκτηση εμπειρίας σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

Η θετική αξιολόγηση του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου στη βάση της βιωσιμότητάς του, της κοινωνικής καινοτομίας που αυτό θα εμπεριέχει και του κοινωνικού αντίκτυπου θα συνοδεύεται από τη δεύτερη φάση που θα περιλαμβάνει:

 • Εξεύρεση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που θα μπορούν να επισκεφθούν οι νέοι που έχουν διαμορφώσει κοινωνικές επιχειρηματικές ιδέες.
 • Επιλογή των νέων που θα επισκεφθούν τέτοιες επιχειρήσεις και παραμονή τους σε αυτές με στόχο την εξοικείωσή του με τις διαδικασίες λειτουργίας και πρακτικής των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
 1. Φάση λειτουργίας της ΚοινΣΕπ

Σε αυτή τη φάση θα προσφέρεται υποστήριξη στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις των νέων για τις διαδικασίες έναρξης και λειτουργίας της επιχείρησης. Οι λειτουργίες αυτές θα παρέχονται για διάστημα ενός έτους, και θα περιλαμβάνει

 • Συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη λειτουργίας
 • Πιθανές υπηρεσίες θερμοκοιτίδας (έδρα, γραμματεία, λογιστήριο, νομική υποστήριξη κλπ.)
 • Υπηρεσίες δικτύωσης και δημοσιότητας ΚοινΣΕπ-πελατών
 • Υπηρεσίες κατάρτισης μελών και εργαζομένων

Επίσης θα χρηματοδοτούνται οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις για μέρος των δαπανών του πρώτου έτους λειτουργίας με βάση το επιχειρηματικό τους σχέδιο αλλά και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για νέους άνεργους από 18 έως 29 ετών.

Εκτιμάται ότι από το σύνολο των 500 νέων που έχουν θα συμμετάσχουν στις δύο προηγούμενες φάσεις, θα δημιουργηθούν περίπου 200 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στοχεύει στην κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Έμφαση θα δοθεί στην προώθηση των ωφελουμένων της δράσης στην απασχόληση, μέσω της ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας

–     500 νέων άνεργων από 18 έως 29 ετών που θα είναι μέλη και εργαζόμενοι σε ΚοινΣΕπ

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων υπαγωγής των ΚοινΣΕπ στο πρόγραμμα ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:

Α. Η θετική αξιολόγηση της βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου (αξιοπιστία και βιωσιμότητα ΚοινΣΕπ)

Β. Η θετική αξιολόγηση της Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ

Γ. Η θετική αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου από τη λειτουργία της υποψήφιας ΚοινΣΕπ

ενώ το ύψος επιχορήγησης θα εξαρτάται από τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και την κοινωνική ομάδα στην οποία θα ανήκουν οι εργαζόμενοι της ΚοινΣΕπ, με πρόβλεψη αυξημένης επιχορήγησης για νέους άνεργους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης με την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • η υποστήριξη των αναγκών των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
 • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ή / και η επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

Δείκτες παρακολούθησης

Δείκτες εκροών

Στόχος

Αριθμός άνεργων νέων που θα απασχοληθούν σε ΚοινΣΕπ

500

 

3. Οικονομικά Στοιχεία

 

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός και των τριών φάσεων της δράσης εκτιμάται στα 7.500.000 €.

Πηγές χρηματοδότησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

4.   Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/2/2013 έως την 31/12/2015.

 

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ε-mail: paratiritisargolida@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *