ΟΑΕΔ: Δωρο Χριστουγεννων & Πασχα – Δειτε ολες τις αλλαγες

ΟΑΕΔ: Δωρο Χριστουγεννων & Πασχα – Δειτε ολες τις αλλαγες

Σας παρουσιάζουμε όλες τις αλλαγές οι οποίες ισχύουν για το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα του ΟΑΕΔ που χορηγείται στους δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας .Όλες οι αλλαγές περιέχονται στην εγκύκλιο του ΟΑΕΔ που σας παρουσιάζουμε με παραδείγματα και τις αλλαγές στα κριτήρια για το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.3986/2011 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν.δ.2961/1954 (Α΄ 197) ως εξής:

«5. Λόγω των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων παρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούμενους ανέργους οικονομική ενίσχυση ως εξής:

α. Για τις εορτές του Πάσχα ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

β. Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.»

Με την παρ. 3 του ως άνω νόμου, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 ορίζεται η 1.7.2012.

Η μεταβολή που επέρχεται εξ αιτίας της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης στον τρόπο υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης του Πάσχα και των Χριστουγέννων για όσους ασφαλισμένους λαμβάνουν επιδότηση τακτικής ανεργίας συνίσταται στα εξής:

Α) Όσον αφορά στην οικονομική ενίσχυση του Πάσχα, οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα πρέπει να παραμένουν εγγεγραμμένοι επιδοτούμενοι άνεργοι μέχρι και τις 30 Απριλίου εκάστου έτους για να λάβουν ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης για το Πάσχα σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς που ήταν αρκετό να παραμένουν επιδοτούμενοι μέχρι την 30 Μαρτίου για να λάβουν ολόκληρο το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης (12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Παραδείγματα:

α) Για διάστημα τακτικής επιδότησης ανεργίας από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 5 Απριλίου, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού του Δώρου Πάσχα ο ασφαλισμένος θα ελάμβανε 12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, με την ως άνω νομοθετική ρύθμιση θα λάβει ως Δώρο Πάσχα 9 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

β) Για ενδεικτικό διάστημα επιδότησης από την 25 Ιανουαρίου έως την 30 Μαρτίου ο επιδοτούμενος άνεργος θα λάβει 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο Πάσχα, επειδή το δικαίωμα του είναι 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε ολόκληρο μήνα επιδότησης.

γ) Με το ίδιο σκεπτικό, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, θα λάβει 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο Πάσχα, ασφαλισμένος με διάστημα επιδότησης έστω από την 25 Φεβρουαρίου μέχρι και την 30 Απριλίου.

Β) Ως προς την οικονομική ενίσχυση των Χριστουγέννων, η μεταβολή έγκειται στο ότι για κάθε μήνα επιδότησης από την 1 Μαΐου κάθε έτους, η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί σε τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί για έξι (6) που ήταν στο παρελθόν και για να λάβουν ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα μήνα επιδότησης θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να είναι επιδοτούμενοι από την 1 Μαΐου έως την 31 Δεκεμβρίου ενώ στο παρελθόν αρκούσε η ύπαρξη

διαστήματος τετράμηνης επιδότησης μετά την 1 Μαΐου για να λάβουν ως Δώρο ένα μήνα επιδότησης. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν δύναται ασφαλισμένος να λάβει περισσότερα από 25 ημερήσια επιδόματα ως οικονομική ενίσχυση λόγω Χριστουγέννων.

Παραδείγματα:

α) Ασφαλισμένος που επιδοτείται για το διάστημα από την 1 Ιουλίου μέχρι και την 31 Οκτωβρίου, με το προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων θα ελάμβανε 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο, ενώ με τις προβλέψεις της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης θα λάβει ως Δώρο Χριστουγέννων 12 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

β) Ασφαλισμένος με διάστημα τακτικής επιδότησης από 1 Μαΐου έως την 26 Δεκεμβρίου θα λάβει Δώρο Χριστουγέννων 21 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Εφιστούμε ωστόσο την προσοχή στον τρόπο υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί ειδικά στο έτος 2012, επειδή η έναρξη της ισχύος των διατάξεων της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης είναι η 1-7-2012 και συνεπώς το τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο διάστημα επιδότησης από 1-5-2012 έως την 30-6-2012, θα υπολογιστεί βάσει του παλαιού καθεστώτος, δηλαδή 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο για κάθε πλήρη μήνα

επιδότησης. Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα διαστήματος επιδότησης από 1 Μαΐου έως την 26 Δεκεμβρίου, ειδικά για το έτος 2012 και μόνο, ο ασφαλισμένος θα λάβει ως Δώρο Χριστουγέννων 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας επειδή για το διάστημα που αφορά στον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 θα δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης. Στην περίπτωση δε, όπου κάποιες ημέρες του μήνα επιδότησης ειδικά του έτους 2012, εμπίπτουν μέσα στον μήνα Ιούνιο και κάποιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να συμπληρωθεί ο μήνας επιδότησης εμπίπτουν στο διάστημα μετά την 1 Ιουλίου του 2012, ο υπολογισμός για τον μήνα αυτό θα γίνει με βάση το νέο καθεστώς υπολογισμού.

Παραδείγματα υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων ειδικά για το έτος 2012:

1) Έστω, ότι ένας ασφαλισμένος έλαβε επιδότηση διαστήματος από 10-5-2012 έως 9-10-2012. στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του δικαιώματος του σε Δώρο Χριστουγέννων θα γίνει ως εξής:

Για το διάστημα από 10-5-2012 έως 9-6-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 10-6-2012 έως 9-7-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 10-7-2012 έως 9-8-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 10-8-2012 έως 9-9-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 10-9-2012 έως 9-10-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Σύνολο σε Δώρο Χριστουγέννων έτους 2012 θα έχει 18 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Τα ίδια ως προς τους μήνες χρονικά διαστήματα επιδότησης από το έτος 2013 και μετά θα έχουν δικαίωμα για Δώρο Χριστουγέννων ύψους 15 ημερησίων επιδομάτων ανεργίας.

2) Έστω, ότι ένας ασφαλισμένος έλαβε επιδότηση διαστήματος από 1-5-2012 έως 31-12-2012. στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του δικαιώματος του σε Δώρο Χριστουγέννων θα γίνει ως εξής:

Για το διάστημα από 1-5-2012 έως 31-5-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-6-2012 έως 30-6-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-7-2012 έως 31-7-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-8-2012 έως 31-8-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-9-2012 έως 30-9-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-10-2012 έως 31-10-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-11-2012 έως 30-11-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-12-2012 έως 31-12-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Σύνολο σε Δώρο Χριστουγέννων έτους 2012 θα έχει 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

3) Έστω, ότι ένας ασφαλισμένος έλαβε επιδότηση διαστήματος από 1-5-2012 έως 31-10-2012. στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του δικαιώματος του σε Δώρο Χριστουγέννων θα γίνει ως εξής:

Για το διάστημα από 1-5-2012 έως 31-5-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-6-2012 έως 30-6-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-7-2012 έως 31-7-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-8-2012 έως 31-8-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-9-2012 έως 30-9-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-10-2012 έως 31-10-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Σύνολο σε Δώρο Χριστουγέννων έτους 2012 θα έχει 24 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Ο ασφαλισμένος με την παραπάνω επιδότηση για να καταστεί δικαιούχος 25 ημερησίων επιδομάτων το μήνα ως Δώρο Χριστουγέννων το έτος 2012, θα έπρεπε το παραπάνω χρονικό διάστημα επιδότησης να έληγε τουλάχιστον την 31-12-2012, επειδή η διάταξη αναφέρει πως ο άνεργος δικαιούται οικονομική ενίσχυση «για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου ». Επίσης, σε περίπτωση που έχουμε διάστημα

επιδότησης από 1.5.2012 έως 30.12.2012 ο ασφαλισμένος θα δικαιούται ως Δώρο Χριστουγέννων 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, αφού, ως γνωστόν, κατά την επιδότηση

λόγω ανεργίας κάθε μήνας υπολογίζεται ως έχων 30 ημερολογιακές ημέρες. Αντίθετα, με βάση την παραπάνω διάταξη, στο παράδειγμα που ακολουθεί ο ασφαλισμένος θα δικαιούται 24 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο Χριστουγέννων :

4) Έστω, ότι ένας ασφαλισμένος έλαβε επιδότηση διαστήματος από 1-5-2012 έως 29-12-2012. στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του δικαιώματός του σε Δώρο Χριστουγέννων θα γίνει ως εξής:

Για το διάστημα από 1-5-2012 έως 31-5-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-6-2012 έως 30-6-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-7-2012 έως 31-7-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-8-2012 έως 31-8-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-9-2012 έως 30-9-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-10-2012 έως 31-10-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-11-2012 έως 30-11-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για το διάστημα από 1-12-2012 έως 29-12-2012 δικαιούται 0 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Σύνολο σε Δώρο Χριστουγέννων έτους 2012 θα έχει 24 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ε-mail: paratiritisargolida@gmail.com

4 Comments

 • φωτεινη02. Dec, 2012

  καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω κατι επειδη στον οαεδ 2 υπαλληλοι μου λενε διαφορετικα!μπηκα ταμειο ανεργιας τον οκτωμβριο τοθ 2011και τελιωσε το ταμειο μου το σεπτεμβρη τοθ 2012 θα παρω καποια αναλογια στο δωρο των χριστουγεννων η οχι?μηπωσ μπορειτε να με βοηθησετε?ευχριστω

 • Αντωνης03. Dec, 2012

  Δικαιουμε ολο το δωρο χριστουγεννων.Ποσο ειναι χρηματικα;

 • φωτεινη03. Dec, 2012

  εννοεισ οτι το δικαιουμαι ολο το δωρο αντωνη???ειναι 398 με ενα παιδακι που εχω οσο ηταν η επιδοτηση που επερνα

 • kostas a karountzos21. Feb, 2013

  simera 21 3 2013 pira anergia teleftea dikaioumai doro pasxa ma arithmo mitroo ika 3720950kai kati allo gia anergous apo 39 xronon kanena programa se dimous nomoy argolidas i kapou opoudipote

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *