Αναλυτικά το πρόγραμμα της Προοδευτικής Συμμαχίας Ερμιονίδας για την τετραετία 2019-2023

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Προοδευτικής Συμμαχίας Ερμιονίδας για την τετραετία 2019-2023

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα βασικά στοιχεία του προγράμ­ματος μας, ένα πρόγραμμα δε­σμευτικό, αντικειμενικό και υλο­ποιήσιμο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας από τον Δήμο Ερμιονίδας, Λειτουργία και Διοικητική Δομή του Δήμου

 • Σύστημα Συλλογικής Διακυ­βέρνησης, Τοπική Οικονομία, Διαχείριση Απορριμμάτων, Ύδρευση – Άρδευση, Αποχέ­τευση, Χωροταξία, Περιβάλ­λον, Δημοτικά Έργα, Τουρι­σμός, Πολιτισμός, Παιδεία – Εκπαίδευση, Κοινωνική Πολιτική, Αθλητισμός.

Η παράταξη μας έχει δεσμευτεί σε ένα δημοτικό πρόγραμμα δρά­σης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, θα υπηρε­τεί τους δημότες και θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Κύριο μέλημα μας είναι η συν-διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κοινωνικής συμφωνίας που θα υλοποιήσει αποτελεσματικά το δη­μοτικό πρόγραμμα δράσης για την προγραμματική περίοδο 2019­2023.

Επίσης δεσμευόμαστε ότι θα αξι­οποιήσουμε όλες τις χρηματοδοτή­σεις, θα διεκδικήσουμε Ευρωπα­ϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα και θα απορροφήσουμε με κάθε μέσο τα πιλοτικά προγράμματα των Υπουργείων που χρηματοδοτού­νται τόσο από την Ελληνική πολιτεία όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ζητούμε την έγκριση του προ­γράμματος μας από την μεγάλη πλειοψηφία των Δημοτών του Δή­μου Ερμιονίδας.

Λειτουργία και διοικητική δομή Δήμου – σύστημα συλλογικής διακυβέρνησης
Απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας απο τον Δήμο Ερμιονίδας

Πρέπει ο Δήμος Ερμιονίδας να αποκτή­σει Διαχειριστική Επάρκεια, έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα ένταξης σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.

Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτός είναι ο άμεσος και πρωταρχικός στόχος μας. Ο Δήμος Ερμιονίδας για να εισέλθει στην νέα εποχή και να διεκδικήσει σημαντικά αναπτυξιακά έργα και υποδομές, απαιτείται καταρχάς να οργανώσει με αποτελεσμα­τικό και αποδοτικό τρόπο την δυνατότητα ένταξης και αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.

Δέσμευσή μας, η δημιουργία ενός επιτε­λικού γραφείου με αιρετούς και εξωτερι­κούς συνεργάτες, που κύριο μέλημα τους θα έχουν την άμεση ένταξη του Δήμου Ερ-μιονίδας στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα, μέσω της απόκτησης δια­χειριστικής επάρκειας. Έχουμε την εμπει­ρία, έχουμε την θέληση, έχουμε το ανθρώ­πινο δυναμικό για να το κάνουμε άμεσα πράξη.

Στόχος μας, η συμμετοχή, η δράση και η συνεργασία όλων, ώστε να εξασφαλιστεί το νέο μοντέλο της Συλλογικής Δημο­τικής Διακυβέρνησης.

Οι δεσμευτικές προτάσεις μας είναι οι εξής:

  1. Ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμ­βουλίου.
  2. Καθιέρωση της ώρας Δημάρχου σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος θα απαντά σε επίκαιρες ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και των Δημοτών.
  3. Εφαρμογή του Θεσμού της Λογοδοσίας, σε ανοιχτή δημό­σια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μια φορά το χρό­νο, όπου γίνεται ο ετήσιος απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
  4. Εφαρμογή του θεσμού των Λαϊκών Συνελεύσεων ανά Κοινότητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για διάφορα ζητήματα δημοτικών δράσεων.
  5. Ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ.
  6. Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Web Radio και Δημοτι­κής Web TV.
  7. Αναβάθμιση του θεσμού των Επιτροπών που συστήνει το Δημοτικό Συμβούλιο, με τακτική ενημέρωση και απολογισμό δράσης.
  8. Καθιέρωση του θεσμού του Εντεταλμένου Δημοτικού
   Συμβούλου.
  9. Αναβάθμιση της λειτουργίας των Προέδρων και των Συμ-
   βουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Ερμιονίδας, με την δέ-
   σμευση ότι θα σεβόμαστε τις αποφάσεις τους και θα συνεργα-
   ζόμαστε μαζί τους.
  10. Καθιέρωση Γραφείου Δημότη, τηλεφωνικής γραμμής Δημότη και χρήση ηλεκτρονικής διασύνδεσης Δημότη με τον Δήμο.
  11. Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του Δήμου και των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  12. Διεκδίκηση για κάλυψη οργανικών κενών του Δήμου μας σε υπαλληλικό – διοικητικό προσωπικό και σε προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών.
  13. Ουσιαστική στήριξη των Εθελοντικών Ομάδων που δρα­στηριοποιούνται στον Δήμο μας, σε διάφορους τους τομείς της δημοτικής δράσης.

Τοπική Οικονομία

   1. Υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων
    στην περιοχή, εφόσον αυτές είναι συμβατές
    με τον γενικότερο σχεδιασμό του Δήμου και
    με την τήρηση των περιβαλλοντικών κανό-
    νων και όρων.
   2. Προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Σύνδεση με τις τουριστικές επι­χειρήσεις για την δημιουργία λίστας συντα­γών και τοπικών εδεσμάτων, προγράμματα γαστρονομίας.
   3. Στήριξη των Συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών.
   4. Ενεργοποίηση της συνεργασίας με τους παραθεριστικούς οικιστικούς συνεταιρι­σμούς, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
   5. Υποστήριξη των επαγγελματιών σε συνεργασία και με το Επιμελητήριο Αργολί­δας, σχετικά με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης.

Διαχείριση Απορριμμάτων

   1. Διεκδίκηση της υλοποίησης του περιφερειακού σχεδια­σμού για την κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων. Μέχρι την λύση της ολοκληρωμένης διαχείρισης του περιφερειακού σχεδιασμού, απαιτείται να στηριχτεί η προσωρινή διαχείριση με την δημιουργία Δημοτικού Πράσινου Σημείου.
   2. Βελτίωση του συστήματος αποκομιδής και αναζήτηση των οικονομικότερων λύσεων. Αναδιοργάνωση του τομέα καθαριότητας του Δήμου μας με κύριο μέλημα την αποτελε­σματικότερη αποκομιδή των απορριμμάτων.
   3. Βελτίωση του συστήματος διαχωρισμού στην πηγή, ώστε να μειωθεί ο όγκος των προς μεταφορά απορριμμά­των, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
   4. Αναζήτηση οικονομικής λύσης για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων.
   5. Οργάνωση του καθαρισμού δρόμων και παραλιών σε συνεργασία με φορείς και οργανώσεις πολιτών.
   6. Επικαιροποίηση του κανονισμού καθαριότητας του Δή­μου και πιστή εφαρμογή του.
   7. Ενημέρωση των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου και διοργάνωση εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση και συμ­μετοχή των πολιτών, για ένα καθαρό Δήμο.
   8. Ενεργοποίηση – ευαισθητοποίηση – ενημέρωση των δη­μοτών και συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ενεργή στήριξη και την υλοποίηση του προγράμματος της ανακύκλωσης και της προ-διαλογής στην πηγή.

Αποχέτευση

 1. Υλοποίηση του ενταγμένου έργου της αποχέτευ­σης Κρανιδίου, Πορτοχελίου και της προεπεξεργασί-ας βαθρολυμάτων.
 2. Βελτίωση και επέκταση του υφισταμένου δικτύ­ου αποχέτευσης Ερμιόνης.
 3. Αναβάθμιση των εργοστασίων βιολογικού κα­θαρισμού Κρανιδίου και Ερμιόνης με στόχο την παραγωγή νερού για άρδευση. Βελτίωση των συν­θηκών απόρριψης και κομποστοποίηση της παραγό­μενης λυματολάσπης.
 4. Οικονομοτεχνική μελέτη για την δημιουργία δικτύων και εργοστασίων βιολογικού καθαρισμού στους μικρούς οικισμούς της περιοχής.
 5. Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην κοινότητα Διδύμων και ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ύδρευση – Άρδευση

 1. Διεκδίκηση της ένταξης του στην επόμενη προ­γραμματική περίοδο, του έργου του φράγματος Τζε-ρελιάς.
 2. Προώθηση της λύσης της αφαλάτωσης θαλάσ­σιου νερού, για την παροχή νερού ύδρευσης στο Κρανίδι, στην Ερμιόνη, στο Πορτοχέλι και στην Θερ-μησία.
 3. Άμεση υλοποίηση του έργου της αντικατάστα­σης του δικτύου ύδρευσης στις Κοινότητες Κρανιδί­ου και Ερμιόνης.
 4. Βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης στις Κοι­νότητες Διδύμων, Ηλιοκάστρου, Φούρνων και στον οικισμό του Λουκαϊτίου με την εξασφάλιση πόσιμου νερού.
 5. Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης όπου απαιτείται.
 6. Διερεύνηση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το ΥΠΕΚΑ, των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου του Αναβάλλου. Προώθηση των αναγκαί­ων μελετών για τα δίκτυα διανομής.
 7. Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε συνεργασία με
  εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις για την σω­στή διαχείριση και χρήση του νερού.
 8. Χάραξη τιμολογιακής πολιτικής με στόχο την ορ­θολογική χρήση του νερού και προσαρμοσμένη στις οικονομικές δυνατότητες των καταναλωτών (κοινω­νικό τιμολόγιο σε ευπαθείς και ασθενείς κοινωνικές ομάδες π.χ. άνεργοι, πολύτεκνες οικογένειες).
 9. Υδρογεωλογική μελέτη για την αποτίμηση των υδάτινων αποθεμάτων.
 10. Εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα με την δημιουργία μικρών φραγμάτων.
 11. Πλήρη αναδιοργάνωση του τομέα Ύδρευση – Αποχέτευσης στον Δήμο Ερμιονίδας που μπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση της καταχρεωμένης Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας και στην αντικατάσταση της από μια σύγχρονη Δημοτική Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Χωροταξία

Ο χωροταξικός και πολεοδομικόςσχεδιασμόςανήκει στην αρμοδιότητα του Κράτους και όχι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ρόλοςλοιπόν της αυτοδιοίκησης , είναι να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα και να ανα­λαμβάνει δράσεις ελέγχου και υποβοήθησης της πολιτείας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά θα συσταθεί ειδική επιτροπή Χωροταξίας του Δήμου με συμμετοχή τοπικών φορέων και θα αναληφθούν δράσεις για τα πα­ρακάτω.

 1. Ολοκλήρωση της αναθεώρησης του πολεοδομικού σχεδίου του Κρανιδίου (τομέας Β). Κήρυξη παραδο-
  σιακού οικισμού στον τομέα Α του Κρανιδίου.
 2. Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της Κοινότητας Ερμιόνης
 3. Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού του οικισμού Σαλαντίου.
 4. Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Κρανιδίου.

Παράλληλα ο Δήμος μέσω και της επιτροπής Χωροταξίας θα συμμετέχει σε όλες τις τοπικές και υπερτοπικές βαθμίδες Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Δημοτικά Έργα

Ο Δήμος στα πλαίσια των οικονομικών του δεδομένων και στην υπάρχουσα οικονομική συγκυρία, θα συνεχίσει να εκτελεί δημοτικά έργα, τα οποία είναι αναγκαία και βελτιώνουν την ζωή των δημοτών μας. Κύριο μέλημα μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη και η βελτίωση της εικόνας του Δήμου μας, με μια σειρά έργων και παρεμβάσεων στα εξής.

 1. Στην αγροτική οδοποιία. Παρόλο που οι πόροι του δήμου συνεχώς μειώνονται, θα γίνει προσπάθεια να βελ­τιωθεί η διαχείριση τους. Στόχος είναι οι κύριοι αγροτικοί δρόμοι να είναι βατοί και εάν είναι δυνατόν ασφαλτο­στρωμένοι .
 2. Στο αστικό οδικό δίκτυο των οικισμών. Εδώ η προ­σπάθεια μας θα επικεντρωθεί στις εργασίες συντήρησης και στις εργασίες ανακατασκευής, όπου κρίνεται απαραί­τητο.
 3. Στον Δημοτικό φωτισμό όπου θα γίνει προσπάθεια εξορθολογισμού και μείωσης του πολύ μεγάλου ενεργει­ακού κόστους του Δημοτικού φωτισμού, που επιβαρύνει αποκλειστικά τους δημότες. Αξιοποίηση προγραμμάτων αντικατάστασης του Δημοτικού φωτισμού με συγχρόνους λαμπτήρες ενεργειακής αυτονομίας.
 4. Στις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων. Θα γίνει προσπάθεια, ώστε οι κοινόχρηστοι χώροι να είναι καθα­ροί και νοικοκυρεμένοι. Θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για την ένταξη σημαντικών αναπλάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς πόρους.
 5. Οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης τους, θα αξιολογούν τις ανά­γκες και προτεραιότητές τους. Δέσμευση μας αποτελεί η υλοποίηση έργων αναπλάσεων σε όλη την έκταση του Δήμου, με βάση τις αρχές του Δημοτικού Προγραμματι­σμού και τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτή­των.
 6. Βελτίωση του οδικού δικτύου της σύνδεσης Ερμιό­νης- Πορτοχελίου.
 7. Διεκδίκηση κατασκευής επαρχιακού περιφερειακού δρόμου Πορτοχελίου.
 8. Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Πορτοχελίου.
 9. Βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας.
 10. Αξιοποίηση και έναρξη λειτουργίας των Σφαγείων του Δήμου μας με τη συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή

Περιβάλλον

Ο Δήμος σε συνεργασία με εξειδικευμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, θα προ­χωρήσει σε ερευνητικό πρόγραμμα για την συνολική αξιολόγηση της κατάστασης του Περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει τους εξής άξονες:

 1. Καταγραφή και ιεράρχηση των περιβαλ­λοντικών προβλημάτων στην ευρύτερη περι­οχή του Δήμου.
 2. Εκτίμηση των περιβαλλοντικών κίνδυ­νων και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους.
 3. Δημιουργία βάσης δεδομένων που θα περιέχει μελέτες, έρευνες και μετρήσεις πε­ριβαλλοντικών δεικτών που έχουν γίνει από διάφορους φορείς. Με βάση την μελέτη αυτή και μετά την δημόσια ανοιχτή διαβούλευση με τους πολίτες, θα καθοριστεί και εξιδικευτεί η πολιτική του Δήμου στα περιβαλλοντικά θέ­ματα.
 4. Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των αιγιαλών και την πρόσβα­ση μας σε παραλίες.
 5. Ο Δήμος Ερμιονίδας, μέσω της Κοινω­φελούς Επιχείρησης Περιβάλλοντος θα υλο­ποιήσει προγράμματα δράσεων περιβαλλο­ντικού χαρακτήρα και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του περιβάλλο­ντος. Καθώς επίσης θα αναδείξει τις φυσικές ομορφιές της Ερμιονίδας.

Τουρισμός

 1. Υλοποίηση των σημαντικών τουριστικών υποδομών της τουριστικής μαρίνας στην Ερμιόνη και ολοκλήρωση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Πόρτοχελι.
 2. Ίδρυση και λειτουργία γραφείου στο Δήμο, με αρμοδιότητα το στρατηγικό σχεδιασμό και την χάραξη της τουριστικής πολιτικής και συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο προώθησης του τουριστικού προϊόντος.
 3. Δημιουργία επώνυμου τουριστικού προϊόντος (brand name) και διασύνδεσή του με την Πελοπόννησο και τα νησία του Αργοσαρωνικού.
 4. Σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα του τόπου μας.
 5. Σύζευξη του τουρισμού με τον πολι­τισμό. Π.χ. καθιέρωση ενός πολιτιστικού γεγονότος “η περιήγηση του Παυσανία”.
 6. Συνεργασία με τους επιχειρηματίες του τουρισμού για τη βελτί­ωση του τουριστικού προϊόντος.
 7. Στήριξη των προσπαθειών του Τουριστικού Οργανισμού Πε­λοποννήσου, για την μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου σε πολιτικό και βελτίωση της οδικής σύνδεσης της Τρίπολης με την Ερ-μιονίδα.
 8. Διερεύνηση της καθιέρωσης μεταφορικής γραμμής με υδρο­πλάνα.
 9. Δημιουργία καταδυτικού πάρκου αρχαιολογικού χαρακτήρα στη βυθισμένη αρχαία πόλη των Αλιέων.
 10. Δημιουργία καταδυτικού πάρκου αρχαιολογικού χαρακτήρα στη βυθισμένη αρχαία πόλη στον Λαμπαγιαννά Φούρνων.
 11. Αξιοποίηση και ανάδειξη Σπηλαίου Φράγχθι και σύνδεσή του με την Κοιλάδα μέσω δημοτικής ακτοπλοϊκής γραμμής.
 12. Τουριστική αξιοποίηση παραλιών των Δήμων μας.

Πολιτισμός

 1. Υποστήριξη των δράσεων και των σκοπών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας.
 2. Συνεργασία με την αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων για την προστασία, ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου μας.
 3. Στήριξη και ενίσχυση των δράσεων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Κρα­νιδίου και Ερμιόνης .
 4. Στήριξη και ενίσχυση των σωματείων και ερασιτεχνικών ομάδων, που παράγουν πολιτισμό στην περιοχή μας (Μουσικός Σύλλογος Ερμιόνης, Θε­ατρικός Όμιλος Ερμιονίδας και τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι).
 5. Καθιέρωση Πολιτιστικού Φεστιβάλ Ερμιονίδας για την προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας της περιοχής μας.
 6. Ενίσχυση των γιορτών, που αναδεικνύουν τα τοπικά παραδοσιακά προ­ϊόντα.
 7. Μελέτη για την οργάνωση του ιστορικού αρχείου του Δήμου μας στο κτήριο Δημότση (Ελληνα).
 8. Δημιουργία Αρχείου Ερμιονιδέων που κατοικούν εκτός Δήμου τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό με στόχο την προβολή της περιοχής.
 9. Δημιουργία Μουσείου στην Ερμιόνη και στην Κοιλάδα σύμφωνα με τις υπάρχουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 10. Δημιουργία πολυθεματικού πολιτιστικού κέντρου στο κτίριο του συ-
  νεταιρισμού στο Κρανίδι και δημιουργία Μουσείου Λαδιού και Αγροτικών
  Εργαλείων.

Παιδεία & Εκπαίδευση

 1. Ίδρυση εσπερινών τάξεων επαγγελματικού λυκείου.
 2. Εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων στις σχολικές μονάδες.
 3. Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία του Δήμου μας.
 4. Προώθηση αιτήματος παρα­χώρησης χώρου στην πρώην ΔΕ-ΠΟΣ, για την κατασκευή μεταξύ άλ­λων νέου σχολικού συγκροτήματος στο Πορτοχέλι.
 5. Βελτίωση βιβλιοθηκών σχο­λικών μονάδων και συνεργασία με τις δημοτικές βιβλιοθήκες.
 6. Δημιουργία χώρων στάθμευ­σης σε σχολικές μονάδες και ειδι­κότερα στο Γυμνάσιο Κρανιδίου και στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ερμιόνης.
 7. Συνεργασία με το ίδρυμα νεο­λαίας και διά βίου μάθησης, για την συνέχιση της δομής «Σχολείο Δεύ­τερης Ευκαιρίας» στον Δήμο μας και στην ενίσχυση της λειτουργίας του Δημοτικού Κέντρου διά βίου μάθησης.
 8. Ίδρυση και λειτουργία Ειδικού Σχολείου Ερμιονίδας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Αθλητισμός

 1. Συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – υποδομών σε όλη την έκταση του δήμου μας.
 2. Υποστήριξη των δράσεων και σκοπών της Κοινωφελούς Επι­χείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας και του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης «Γεώργιος και Ευαγγελία Μπουρνάκη».
 3. Δημιουργία αίθουσας γυμναστικής σε κάθε Κοινότητα του Δή­μου Ερμιονίδας.
 4. Άμεση έναρξη εργασιών για την κατασκευή Κλειστού Γυμνα­στηρίου στο Κρανίδι σύμφωνα με τη δωρεά του αειμνήστου Κων­σταντίνου Δημότση ή Ελληνα.
 5. Διερεύνηση κατασκευής κολυμβητηρίου στον Δήμο Ερμιονί-δας.
 6. Στήριξη των δράσεων των αθλητικών σωματείων, που δρα­στηριοποιούνται στο δήμο μας.
 7. Καθιέρωση αθλητικών γεγονότων τοπικής και Πανελλήνιας εμβέλειας, σε συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού και του αθλητισμού.

Κοινωνική Πολιτική

Ο Δήμος Ερμιονίδας για να ανταπεξέλθει στην νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί μετά την πα­ρατεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση, απαιτεί­ται να οργανώσει μια σύγχρονη Δημοτική Κοινωνική Υπηρεσία, η οποία θα στελεχωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως προβλέ­πεται από την σχετική νομοθεσία.

Οι βασικές δομές και δράσεις που θα ενσω­ματωθούν σε αυτήν την Δημοτική Κοινωνική Υπηρεσία είναι οι εξής:

 1. Η ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου, δύο δομές απαραίτητες στην σημερινή κοινωνική συγκυρία, τις οποίες έχουν ιδρύσει και λειτουργούν οι περισσότεροι δήμοι της χώρας.

Στόχος τους είναι η δωρεάν διανομή τροφίμων, ει­δών παντοπωλείου, φαρμάκων, ειδών βασικής υγι­εινής, ειδών ένδυσης και υπόδησης, σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Αυτές οι δομές θα στηριχτούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από το εθελοντικό κίνημα και από τα μεγάλα πολυκαταστήματα και φαρμακεία του τόπου μας.

 1. Η δημιουργία Εστίας Φροντίδας και Μέριμνας για τους αναξιοπαθούντες δημότες μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η γειτονιά έπαιζε και παίζει ένα σημαντικό κοινω­νικό ρόλο, όμως υπάρχει αναγκαιότητα ορισμένοι συ-νάνθρωποί μας να έχουν μια επιπλέον φροντίδα. Είναι μια στρατηγική επιλογή για την παράταξη μας και θα γίνει πραγματικότητα.
 2. Ίδρυση και λειτουργία Κ.Α.Π.Η. (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων), όπου με εξειδικευμέ­νο προσωπικό θα παρέχονται σημαντικές υπηρεσίες στοχεύοντας στην βελτίωση της κοινωνικής φροντί­δας και της υγείας των ηλικιωμένων.Στον χώρο αυτό θα φιλοξενούνται ηλικιωμένα άτομα κατά την διάρκεια της ημέρας. Ετσι θα τους δίνεται η δυνατότητα να βγαί­νουν από το σπίτι τους και να συναναστρέφονται με συνομήλικα άτομα, να συζητούν τα προβλήματα που τους απασχολούν και να ασχολούνται με ευχάριστες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 3. Ίδρυση και λειτουργία Γηροκομείου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι προϋποθέσεις υφίστανται, αρ­κεί να υπάρχει θέληση και η πρωτοβουλία από τη νέα Δημοτική Αρχή για την ίδρυση και την λειτουργία του Γηροκομείου.
 4. Νέα ώθηση, ενίσχυση και στήριξη στο σημαντικό πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο λειτουργεί εδώ και 16 ολόκληρα χρόνια και έχει προσφέρει πολ­λά στην τοπική κοινωνία.
 5. Στήριξη με κάθε μέσο και τρόπο των «Εθελοντι­κών Ομάδων Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύ­ης» που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας και έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην υλοποίηση των κοινωνι­κών δράσεων και δομών.

Επίσης στο πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής της Προοδευτικής Συμμαχίας Ερμιονίδας προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις:

 1. Κίνητρα σε δημότες για συμμετοχή τους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί στο Δήμο μας.
 2. Υλοποίηση «Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Κατάρτισης» σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και με άλ­λους κοινωνικούς εταίρους, στα πλαίσια της καταπο­λέμησης του φαινομένου της ανεργίας.
 3. Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τον Δήμο Ερμιονίδας, σε συ­νεργασία με το Επιμελητήριο και με άλλους επιστημο­νικούς φορείς, το οποίο θα παρέχει στους νέους μια σημαντική υπηρεσία συμβουλευτικής, στα πλαίσια χά­ραξης της επαγγελματικής τους καριέρας.
 4. Μεγάλη μείωση των δημοτικών τελών και φόρων σε ευπαθείς οικονομικά ομάδες και σε πολύτεκνες οι­κογένειες.
 5. Παροχή από τον Δήμο Ερμιονίδας της απαραίτη­της τεχνογνωσίας προκειμένου να ιδρυθούν Κοινωνι­κές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από δημότες, προ­κειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει αυτός ο σημαντικός θεσμός, με αντικείμενο μεταξύ άλ­λων και την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων και δομών.

———————————————-

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

ΚΑΝΤΕ LIKE ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FB ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ειδήσεις από την Αργολίδα, την Ελλάδα και τον Κόσμο. 25 χρόνια στην ενημέρωση, 10 χρόνια στο διαδίκτυο.

paratiritisargolida

George George

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *